9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Saskaņā ar vispārējām jurisdikcijas normām, Horvātijas tiesām ir starptautiska piekritība gadījumos, kad atbildētāja dzīvesvieta ir Horvātijas Republika (Starptautisko privāto tiesību likuma 46.panta 1.punkts, Private International Law Act).

Horvātijas tiesām ir arī starptautiska piekritība strīdos par laulāto mantu, ja atbildētājs nedzīvo Horvātijas Republikā, bet uzsākot tiesvedību prasītāja pagaidus vai patstāvīgā dzīves vieta ir Horvātija (Starptautisko privāto tiesību likuma 59.panta 1.punkts, Private International Law Act).

Ja lielākā laulāto mantas daļa atrodas Horvātijas Republikā un atlikusī mantas daļa atrodas ārvalstīs, tiesa var lemt par mantu, kas atrodas ārvalstīs tikai tad, ja tā lemj par Horvātijas Republikā esošo mantu un tikai tad, ja atbildētājs tam piekrīt (Starptautisko privāto tiesību likuma 59.panta 2.punkts, Private International Law Act).

Tomēr Horvātijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija strīdos par nekustamā īpašuma pārdošanu, ja šis īpašums atrodas Horvātijas Republikas teritorijā (Starptautisko privāto tiesību likuma 56.pants, Private International Law Act).

Laulātie var vienoties par ārvalstu tiesas izmantošanu tikai gadījumā, ja viens no viņiem ir citas valsts valstspiederīgais un risināmais jautājums nav ekskluzīvā Horvātijas tiesas kompetencē.

Laulātie var vienoties par vēršanos kādā no Horvātijas tiesām, ja vismaz viens no viņiem ir Horvātijas valstspiederīgais (Starptautisko privāto tiesību likuma 49.panta 2.punkts, Private International Law Act).