1 Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Pamatnoteikumi par to, kā noteikt piemērojamos tiesību aktus, ir paredzēti Likumā Nr. 91/2012 (Lik. krāj.) par starptautiskajām privāttiesībām (turpmāk tikai Likums Nr. 91/2012 ). Saskaņā ar Likuma Nr. 91/2012 49. panta 3. punktu, laulāto mantiskās attiecības reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā atrodas laulāto dzīvesvieta. . Ja laulāto pastāvīgā dzīvesvieta ir dažādās valstīs, viņu mantiskās attiecības reglamentē tās valsts tiesību akti, kuras pilsoņi ir abi laulātie. Ja laulātajiem ir atšķirīga valstspiederība, to attiecības reglamentē Čehijas Republikas tiesību akti. Šo jomu reglamentē arī Čehijas Republikas un bijušo sociālistisko valstu divpusējie līgumi par juridisko palīdzību civillietās, komerclietās un ģimenes lietās (piemēram, Līgums ar Bulgāriju (25.11.1976.), Līgums ar Poliju (21.12.1987.), Līgums ar bijušo Sociālistisko Dienvidslāvijas Federālo Republiku (21.01.1964.), Līgums ar Rumāniju (11.07.1994.)), kuros valstspiederība ir galvenais saistošais faktors, pēc kura nosaka piemērojamos tiesību aktus. Laulāto kopējo dzīvesvietu ņem vērā kā saistošo faktoru tikai tad, ja laulātajiem ir atšķirīga valstspiederība. Laulāto kopējā dzīvesvieta ir atzīta par saistošo faktoru Līgumā ar bijušo Padomju Savienību (parakstīts 12.08.1982.; saistošs attiecībā uz Krieviju, Moldovu, Kirgizstānu un Gruziju) un Līgumā ar Ukrainu (28.05.2001.). Regulējums, kas ietverts šajos starptautiskajos līgumos, ir piemērojams likumā noteiktā regulējuma vietā.

Reģistrētas partnerattiecības vai līdzīgas attiecības, kā arī izmaiņas partneru un personiskajās attiecībās reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā reģistrētā partnerība vai cita veida partnerattiecības ir tikušas reģistrētas (Likuma 91/2012, 67. panta 2. punkts).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Saskaņā ar Likuma Nr. 91/2012 49. panta 4 .punktu, laulātie var vienoties, ka viņu mantiskās attiecības reglamentēs:

  • tās valsts tiesību akti, kuras valstspiederīgais ir viens no laulātajiem, vai
  • tās valsts tiesību akti, kura ir viena no laulāto pastāvīgā dzīvesvieta, vai
  • tās valsts tiesību akti, kurā atrodas nekustamais īpašums, vai
  • Čehijas tiesību akti.

Ja šāda vienošanās tiek noslēgta ārzemēs, tā ir jāslēdz pie notāra, publiskā akta vai līdzīgā formā.