4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Čehijas Republikā pastāv divi laulības līgumu reģistri:

  • Laulāto mantisko attiecību aktu saraksts – publisks elektronisks reģistrs;
  • Laulāto mantisko attiecību aktu reģistrs – nepublisks elektronisks reģistrs.

Abus reģistrus uztur, izmanto un administrē Čehijas Republikas Notāru kolēģija.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Laulāto mantisko attiecību aktu saraksts.

Laulāto mantisko attiecību aktu sarakstu izmanto, lai tajā ievadītu laulības līgumus (vai nolīgumus, kas tos groza) un spriedumus attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām. Sarakstā iekļauts indekss un aktu kopums.

Laulāto mantisko attiecību aktu sarakstā ievada šādus datus:

  • (topošo) laulāto vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzīvesvieta;
  • laulības līguma noslēgšanas un spēkā stāšanās datums, atbilstoši Civilkodeksam izvēlētais laulāto mantisko attiecību režīms un civiltiesību notāra, kurš laulības līgumu taisīja, vārds, uzvārds un darbības vieta;
  • tiesas lēmuma par laulāto mantisko attiecību režīmu pieņemšanas un spēkā stāšanās datums, lietas numurs, lēmējtiesas nosaukums un norāde uz to, vai tiesa atcēla vai atjaunoja laulāto kopīgo mantu, samazināja tā aptvērumu, vai mainīja laulāto mantisko attiecību režīmu;
  • papildinformācija, ja nepieciešams.

Aktu sarakstā atrodas laulības līgumu un tiesas nolēmumu dublikāti.

Laulības līgums tiek iekļauts aktu sarakstā tikai tad, ja tas tā ir norādīts pašā laulības līgumā vai to pieprasa abi laulātie. Tiesu nolēmumu iekļaušana aktu sarakstā ir obligāta, neatkarīgi no laulāto vēlmes.

Aktu saraksts ir publisks un Čehijas Republikas Notāru kolēģija publicē tajā iekļauto informāciju tādā veidā, kas ļauj informācijai piekļūt attālināti. Jebkurš notārs no aktu saraksta pēc jebkura cilvēka pieprasījuma izdod laulības līguma vai tiesas nolēmuma kopiju, vai arī izsniedz apstiprinājumu, ka attiecīgais akts nav ticis reģistrēts aktu sarakstā (Likuma Nr. 358/1992 (Lik. krāj.) par notāriem un to darba procedūrām (likuma par Notariālajām procedūrām) 35.j un 35.l panti).

Laulāto mantisko attiecību aktu reģistrs.

Laulāto mantisko attiecību reģistru izmanto, lai tajā ievadītu laulības līgumus (vai nolīgumus, kas tos groza) un spriedumus attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām.

Laulāto mantisko attiecību reģistrā ievada šādus datus:

  • (topošo) laulāto vārds, uzvārds, dzimšanas datums un dzīvesvieta,
  • civiltiesību notāra, pie kura atrodas laulības līgums, vārds, uzvārds un darbības vieta,
  • līguma lietas numurs un datums (jeb tāda pati informācija par tiesas nolēmumu),
  • datu reģistrēšanas laiks.

Reģistrā iekļautā informācija ir pieejama tikai Čehijas Republikas Notāru kolēģijai un tam civiltiesību notāram, kurš laulības līgumu taisīja. Reģistru izmanto kā informācijas avotu par piemērojamo laulāto mantisko attiecību veidu tikai mantojuma procedūrā, ko īsteno pēc kāda laulātā nāves. Saņemot pieprasījumu no civiltiesību notāra, kuru tiesa iecēlusi par tiesas komisāru mantojuma procedūrā, Notāru kolēģija sniedz tam informāciju par to, vai ir reģistrēts nelaiķa noslēgts laulības līgums vai vairāki līgumi (nolīgumi) un pie kura civiltiesību notāra tie atrodas, kā arī to, vai ir reģistrēts tiesas nolēmums, kas attiecas uz testatora mantisko attiecību režīmu. Visus minētos datus nodod civiltiesību notāram (Likuma par Notariālajām procedūrām) 35.d pants).

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Laulāto mantisko attiecību aktu saraksts.

Ja laulības līgums vai tiesas nolēmums par laulāto mantisko attiecību veidu ir ticis reģistrēts sarakstā (reģistrā), laulātie var uz to paļauties arī attiecībā pret trešajām pusēm, pat ja šīs personas nav iepazinušās ar šo dokumentu saturu (Likuma par Notariālajām procedūrām 35. panta, 1. punkts).

Laulāto mantisko attiecību aktu reģistrs.

Reģistrācijai nav juridisku seku. Reģistrāciju veic tikai informatīvos nolūkos.