5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Saskaņā ar Čehijas Republikas tiesību aktiem kopīgas mantas attiecības pārtrauc laulības šķiršanas, laulātā nāves un dažos citos tiesību aktos noteiktos gadījumos. Kad kopīgas mantas attiecības ir pārtrauktas, tiesības un pienākumi, kas bija kopīgi abiem laulātajiem, tiek sadalīti.

(Bijušie) laulātie var vienoties par sadalīšanas veidu (kas nedrīkst skart trešo pušu tiesības), vai arī lūgt tiesai par to lemt (Civilkodeksa 740. Un 765. pants). Tiesas nolēmums par sadalījumu (vai, ja nepieciešams, laulāto vienošanās par sadalījumu) ir balstīts uz principu, ka abu laulāto intereses attiecībā uz sadalījumu ir vienādas. Tomēr vērā tiek ņemti šādi aspekti: īpaši - apgādājamo bērnu vajadzības, katra laulātā rūpes par ģimeni un to, ko katrs laulātais ieguldījis to kopīgās mantas iegādē un uzturēšanā. Tai pat laikā laulātajiem jāatmaksā nauda, kas no kopīgas mantas ieguldīta viņu atsevišķajā mantā, bet viņi var prasīt arī atlīdzību par mantu, kas no atsevišķā īpašuma ieguldīta kopīgā mantā (Civilkodeksa 742. pants).

Ja kopīga manta nav tikusi sadalīta trīs gadu laikā pēc laulāto mantas kopības izbeigšanas (pat ne laulātajiem par to vienojoties), ne arī šajā laikā tiesā iesniegts lūgums par mantas sadalīšanu, mantas sadalīšana notiek balstoties uz šādu, likumā noteiktu, kārtību:

  • taustāmā, kustamā manta pieder tam laulātajam, kas šo mantu kā īpašnieks izmantoja tikai savām, savas ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām,
  • cits kustamais un nekustamais īpašums līdzvērtīgās daļās pieder abiem laulātajiem (Civilkodeksa 741. pants).

Tādi pat noteikumi tiek piemēroti, ja kopīgā manta ar laulības līgumā noteikto tikusi samazināta.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Abi laulātie ir kopēji un atsevišķi atbildīgi par kopīgai mantai esošajām parādsaistībām attiecībā pret trešajām pusēm, kas radušās laulības laikā, jo mantas dalījums nedrīkst ietekmēt trešo pušu tiesības. Pretējā gadījumā trešās puses var prasīt tiesas nolēmuma par sadalījumu atzīšanu par spēkā neesošu attiecībā uz tām (Civilkodeksa 737. pants ).

Par parādsaistībām, kas attiecas uz laulāto atsevišķo mantu, tie atbild atsevišķi.

5.3.1. Mantas kopības pārpalikuma gadījumā:
- Vai prasījumu apmierina ar maksājumu vai materiālā izteiksmē?
- Kā prasījums tiek novērtēts?
- Kāds ir kompensācijas apmērs?
- Kad prasījums tiek ierobežots?

Čehijas Republikas tiesību aktos nav paredzēta mantas pārpalikuma kopība.

5.3.2. Citos gadījumos (nav mantas kopības pārpalikuma)?

Katram laulātajam ir jāatlīdzina līdzekļi, kas no kopīgas mantas ieguldīti viņa atsevišķajā mantā, tāpat viņiem ir tiesības pieprasīt atlīdzību par kopīgā mantā ieguldīto, ko viņš/viņa sedza no savas atsevišķās mantas (Civilkodeksa 742. pants ).

Čehijas tiesību aktos nav konkrēti noteikts, vai prasība jāapmierina ar maksājumu vai arī natūrā.