9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Ja vismaz viens laulātais ir Čehijas Republikas pilsonis, vai ja atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta ir Čehijas Republika, Čehijas Republikas tiesām ir starptautiska jurisdikcija laulības šķiršanas lietās (kā arī lietās, lai pasludinātu laulību par spēkā neesošu vai arī noteiktu laulību esamību vai neesamību). Ja neviens no laulātajiem nav Čehijas Republikas pilsonis un atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta nav Čehijas Republika vai cita ES dalībvalsts un viņš/viņa nav arī citas ES dalībvalsts valstspiederīgais, vai arī viņš nedzīvo ne Apvienotajā Karalistē, ne Īrijā, Čehijas Republikas tiesām ir jurisdikcija šādos gadījumos:

  • ja abu laulāto pastāvīgā dzīvesvieta bija Čehijas Republika un prasītāja pastāvīgā dzīves vieta vēl joprojām ir Čehijas Repubika;
  • ja prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta ir Čehijas Republika un ja otrs laulātais pievienojies šai prasībai;
  • ja prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta ir Čehijas Republika un tā tāda ir bijusi vismaz vienu gadu, pirms prasība ir tikusi iesniegta;

(Likuma Nr. 91/2012 47. pants.)

Tiesības lemt par nekustamo īpašumu, kas atrodas Čehijas Republikā, ir vienīgi Čehijas tiesām vai atbildīgajām Čehijas valsts iestādēm (Likuma Nr. 91/2012 68. pants). Ja mantojuma atstājēja pastāvīgā dzīvesvieta nāves brīdī bija Čehijas Republika, tad mantojuma lietu izskata tiesa (Likuma Nr. 91/2012 74. pants).

Jurisdikcija lemt laulāto īpašuma lietā (tai skaitā par laulāto kopīgās mantas sadalīšanu) ir tai reģionālajai tiesai, kuras darbības reģionā atradās vai atrodas laulāto pēdējā kopējā dzīvesvieta Čehijas Republikā, pie nosacījuma, ka viens no laulātajiem vēl joprojām dzīvo attiecīgajā tiesas darbības reģionā. Ja šāda tiesa nepastāv, lieta tiek nodota vispārējās tiesas jurisdikcijā (piemēram, kompetentā tiesa tiek noteikta pēc tā laulātā dzīvesvietas, kurš tiesvedību neuzsāka). Ja nepastāv arī šāda tiesa, tad lieta tiek nodota tās vispārējās tiesas jurisdikcijā, kur ir tiesvedību uzsākušā laulātā dzīvesvieta (Likuma Nr. 292/2013 (Lik. krāj.) par tiesu īpašo procedūru 373. un 383. pants).

Ar laulības šķiršanas procedūru nesaistītos gadījumos jurisdikcija ir:

  • atbildētāja dzīvesvietas reģionālajai tiesai vai
  • ar nekustamo īpašumu saistītos gadījumos, reģionālajai tiesai, kuras darbības reģionā atrodas attiecīgais īpašums, vai arī
  • ja sadale notiek saistībā ar mantošanas procedūru, reģionālajai tiesai, kuras darbības reģionā notiek mantošanas procedūra (Civilprocesa kodeksa 88. pants).