1 Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Saskaņā ar tiesību praksi laulāto mantiskās attiecības Dānijā reglamentē tās valsts tiesību akti, kur laulības noslēgšanas brīdī bija vīra pastāvīgā dzīvesvieta. Taču, ja vīrs maina savu pastāvīgo dzīvesvietu tūlītējā saistībā ar laulību, piemēro vīra jaunās pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību aktus. Saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem "pastāvīgā dzīvesvieta" ir vieta, kur persona dzīvo ar nodomu tur ilgstoši uzturēties; persona saglabā savu pastāvīgo dzīvesvietu arī tad, ja kādu laikposmu dzīvo citā valstī. Tiesību akti, ko laulāto mantiskajām attiecībām piemēro Ziemeļvalstīs (Islandē, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā), ir noteikti Ziemeļvalstu Konvencijā par laulību. Saskaņā ar Konvencijas 3. pantu to laulāto mantiskās attiecības, kuri laulības noslēgšanas brīdī bija Konvencijas dalībvalsts pilsoņi, reglamentē tās Konvencijas dalībvalsts tiesību akti, kas pēc stāšanās laulībā kļuva par to pastāvīgo dzīvesvietu. Ja abi laulātie vēlāk ir pārcēlušies uz citu Konvencijas dalībvalsti un dzīvojuši tajā vismaz divus gadus, piemēro šīs valsts tiesību aktus. Ja šī valsts bija abu laulāto pastāvīgā dzīvesvieta laulības laikā vai abi laulātie ir šīs valsts pilsoņi, tās tiesību aktus piemēro, tiklīdz laulātie tajā sāk dzīvot. (Ziemeļvalstu Konvencija par laulību, 2006. gada nolīgums par grozījumiem.)

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Saskaņā ar tiesību praksi laulātie nevar izvēlēties to mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus. Taču laulātie, uz kuriem attiecas Ziemeļvalstu Konvencija par laulību, var arī vienoties, ka to mantiskajām attiecībām piemēro tās Konvencijas dalībvalsts tiesību aktus, kur līguma noslēgšanas brīdī ir viena laulātā pastāvīgā dzīvesvieta vai kuras pilsonis ir viens no laulātajiem. Vienošanās par piemērojamajiem tiesību aktiem ir derīga, ja noslēgšanas brīdī tā atbilda oficiālajām prasībām, kas paredzētas Konvencijā noteiktajos laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajos tiesību aktos vai tās Konvencijas dalībvalsts tiesību aktos, kurā laulātie vai viens laulātais ir pilsoņi. Ja šajos tiesību aktos nav paredzētas oficiālas prasības attiecībā uz vienošanos par piemērojamo tiesību aktu izvēli, šādas vienošanās derīgumu izvērtē atbilstīgi oficiālajām prasībām par laulāto vienošanos par mantas šķirtību. Dānijas tiesību aktos nav izvirzītas oficiālas prasības par vienošanos par piemērojamajiem tiesību aktiem. (Ziemeļvalstu Konvencija par laulību, 2006. gada nolīgums par grozījumiem.)