3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Kā norādīts 2.1. jautājumā, laulātie var vienoties nepiemērot tiesību normas un noslēgt vienošanos par pilnīgu vai daļēju mantas šķirtību. Īpašumu, par ko ir noslēgta šāda vienošanās, laulības šķiršanas, laulāto šķirtas dzīves u. c. gadījumos nesadala.

(Likums par laulības tiesiskajām sekām, 16. pants, sk. 28. pantu.)

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Derīga ir tikai rakstiska, abu laulāto parakstīta, kā arī reģistrēta vienošanās par mantas šķirtību (sk. 4. punktu).

(Likums par laulības tiesiskajām sekām, 35. un 37. pants.)

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Vienošanos par mantas šķirtību var noslēgt gan pirms, gan pēc stāšanās laulībā. Vienošanās, kas noslēgta un reģistrēta pirms laulības, stājas spēkā laulības noslēgšanas brīdī, bet pēc laulības noslēgta vienošanās — reģistrēšanas brīdī.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Vienošanos par mantas šķirtību jebkurā laikā var grozīt ar jaunu vienošanos, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām. (Likums par laulības tiesiskajām sekām, 28.b pants.)