4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Laulāto vienošanos par mantas šķirtību reģistrē Personu reģistrā, ko uztur Reģistrācijas tiesa, Majsmarken 5, 9500 Hobro (tālrunis: 99685800, fakss: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Tiek reģistrēts viss līgums, arī informācija par to, uz kuru mantu attiecas mantas šķirtība.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Visa Personu reģistrā iekļautā informācija ir publiski pieejama.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Vienošanās par mantas šķirtību ir derīga tikai tad, ja tā ir reģistrēta.