8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Saskaņā ar Likumu par reģistrētām partnerattiecībām tādas var noslēgt divas viena dzimuma personas.

Ja nav vienošanās, kurā noteikts citādi, reģistrētām partnerattiecībām piemēro tādus pašus noteikumus kā laulībai.

Taču reģistrētām partnerattiecībām nepiemēro tiesību normas, kas attiecas tikai uz konkrētu dzimumu. Tas attiecas uz 1.1. punktā minēto noteikumu par piemērojamajiem tiesību aktiem, kas ir saistīts ar konkrēta laulātā dzimumu. Tāpēc reģistrētām partnerattiecībām šo noteikumu nepiemēro.

Šķiet, ka nav vienotas tiesību prakses par to, kā noteikt reģistrētu partneru mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus, taču juristi uzskata, ka tās reglamentē partneru pirmās kopējās dzīvesvietas valsts vai arī valsts, kurā partnerattiecības reģistrētas, tiesību akti. Tiek ieteikts arī atļaut noslēgt vienošanos par piemērojamajiem tiesību aktiem.

Uz reģistrētām partnerattiecībām neattiecas Ziemeļvalstu Konvencija par laulību.

(Likums par reģistrētām partnerattiecībām, 1. un 3.–4. pants.)