3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Īpašuma kopības, ienākumu pieauguma kopības un īpašuma šķirtības laulāto mantisko attiecību režīmu laulības laikā var mainīt neierobežotu reižu skaitu, noslēdzot laulības līgumu.

Lai vai kāds laulāto mantisko attiecību režīms būtu ticis izvēlēts, noslēdot laulāto mantisko attiecību līgumu, laulātie varr:

  • izbeigt mantisko attiecību režīmu, kas izvēlēts laulājoties vai noslēdzot laulāto mantisko attiecību līgumu;
  • izvēlēties citu, likumā noteiktu, mantisko attiecību režīmu;
  • izdarīt izmaiņas izvēlētajā mantisko attiecību režīmā, gadījumos, kad to nosaka likums;
  • noteikt tiesību aktu, kas piemērojams to īpašumu attiecībām, ja laulātie dzīvo atšķirīgās valstīs vai viņiem ir atšķirīga pilsonība

Īpašuma kopības režīma gadījumā, laulāto mantisko attiecību līgumā var iekļaut:

  • personisku mantu vai kādu noteiktu mantas veidu var noteikt kā kopīgu īpašumu vai atsevišķu īpašumu;
  • atsauci, ka likumā paredzētie ierobežojumi neattiecas uz darījumiem ar ģimenes mājokli vai dzīvojamo platību, kuru izmanto viens no laulātajiem (skat. 2.4.);
  • tiesības pārvaldīt kopīgo īpašumu var uzticēt vienam no laulātajiem un šādas tiesības var ierobežot saskaņā ar līguma noteikumiem;
  • var noteikt to, ka vienam laulātajam īstenojot neatkarīgu saimniecisko darbību, veicot darījumus, nav nepieciešama otra laulātā piekrišana.

Laulības laikā iegūtā īpašuma kopības režīma gadījumā, laulāto mantisko attiecību līgumā var iekļaut:

  • ka tiesību aktos noteiktie ierobežojumi darījumiem attiecībā uz ģimenes mājokli vai mājokli, kuru atsevišķi izmanto viens no laulātajiem, nav piemērojami (skat. 2.4.);
  • ka fiksētās mantas saturs un aprēķins tiek noteikts citādi, nekā ir paredzēts tiesību aktā (skat. 5.3.).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulāto mantisko attiecību līgumu laulātie noslēdz personīgi, un līgums ir jāsagatavo un jāapliecina notāram.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulāto mantisko attiecību līgumu var noslēgt pirms laulības vai tās laikā (pēdējā minētajā gadījumā tas stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī). Ja līgums ir noslēgts pirms laulības, tas stājas spēkā laulības noslēgšanas dienā.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie drīkst izdarīt izmaiņas laulāto mantisko attiecību līgumā (skat.3.1.).