4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Ja, noslēdzot laulību, laulātie izvēlas laulības laikā iegūtās mantas kopības režīmu vai īpašuma šķirtības režīmu, dzimtsarakstu pārzinim vai notāram, kurš noslēdz laulību, ir jāiesniedz pieteikums par attiecīgā ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā.

Ja topošie laulātie, piesakot laulības, neizvēlas mantisko attiecību režīmu un laulāto mantisko attiecību līgumu neslēdz, uz viņu laulību tiek attiecināts laulāto mantas kopības režīms un ieraksts laulāto mantisko attiecību reģistrā nav jāveic.

Ja laulātie noslēdz laulāto mantisko attiecību līgumu, līguma detaļas laulāto mantisko attiecību reģistrā tiek iekļautas pēc vismaz viena no laulāto pieprasījuma, pamatojoties uz pieteikumu, kuru apliecinājis notārs.

Ja tiesa lemj par mantas kopības režīma vai ienākumu pieauguma kopības režīma pārtraukšanu, tā nosūta tiesas nolēmuma eksemplāru Notāru padomei, lai tiktu veikts ieraksts laulāto mantisko attiecību reģistrā.

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Igaunijas Republikā ir tikai viens laulāto mantisko attiecību reģistrs, ko uztur Notāru padome.

(Igaunijas laulāto mantisko attiecību reģistrācijas likums)

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Reģistrācijas kartē norāda šādus datus: laulāto personas datus, laulāto mantisko attiecību režīmu, laulāto īpašuma tiesību labojumus, noteiktu ierakstu atcelšanu vai grozījumus, kā arī igaunijas vai ārvalstu tiesību aktu piemērošana laulāto mantiskajām attiecībām un informāciju par laulāto mantisko attiecību līgumu.
Reģistrācijas datnē tiek glabāti dokumenti, saskaņā ar kuriem ir veikts ieraksts (laulāto mantisko attiecību līgumi, tiesas lēmumi, pieteikumi par ierakstu izdarīšanu utt.).

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Reģistrācijas kartē, kura atrodas laulāto mantisko attiecību reģistrā, iekļautā informācija ir pieejama ikvienam un ikviens var saņemt izrakstus no tās. Reģistrācijas kartēm var piekļūt un dokumentu izdrukas saņemt, ja pastāv likumīgas intreses. Tiek pieņemts, ka likumīgas intreses ir laulātajiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, aizbildņiem, bankrota pārvaldniekiem, tiesām un tos uzraugošajām iestādēm.

Laulāto mantisko attiecību reģistram var piekļūt notāru birojos un attiecīgajās tīmekļa vietnēs. Ja informācija tiek iegūta notāra birojā, caur to piekļūstot laulāto mantisko attiecību reģistra datiem, tiek iekasēta maksa par pakalpojumu, atbilstoši „Noteikumiem par notāru atlīdzības taksēm”.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Ja laulātie maina vai izbeidz savu laulāto mantas kopības režīmu (skat. 3.1.), attiecībā uz trešām personām juridisku spēku tas iegūst vienīgi tad, ja izmaiņas tiek reģistrētas laulāto mantisko attiecību reģistrā vai arī tad, ja trešā persona zina to, ka pastāv laulāto mantisko attiecību līgums.