5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Īpašuma kopības režīma gadījumā, kopīgais īpašums starp laulātajiem tiek sadalīts saskaņā ar noteikumiem par kopīgu īpašuma tiesību izbeigšanu. Saskaņā ar Īpašuma tiesību likumu, kad kopīpašuma tiesības izbeidzas, īpašumu sadala saskaņā ar vienošanos starp līdzīpašniekiem. Ja vienošanās nav panākta, lēmumu pieņem tiesa.

Kopīgā īpašuma sadalīšana ir iespējama vienīgi pēc īpašuma kopības režīma izbeigšanas (pēc viena laulātā nāves, laulības šķiršanas vai noslēdzot laulāto mantisko attiecību līgumu, kas nosaka citu īpašuma režīmu). Īpašums, kas nav sadalīts, ir uzskatāms par laulāto kopīgo īpašumu, līdz tas tiek sadalīts

Saskaņā ar laulības laikā iegūtās mantas kopības laulātajiem nav kopīgas mantas, tādēļ īpašums nav sadalāms.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Ir piemērojami tādi paši noteikumi kā saskaņā ar 2.5. un 2.6. punktu.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Neraugoties uz to, kāds laulāto mantisko attiecību režīms ir piemērojams, ja viens no laulātajiem ģimenes labā tērē lielākus naudas līdzekļus, nekā otrs laulātais, tiek pieņemts, ka laulātajam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par to, ko viņš(-a) ir ieguldījis(-usi) vairāk, nekā otrs laulātais.

Saskaņā ar īpašuma kopības režīmu, ja laulātais, kurš ir pilnvarots pārvaldīt kopīgo īpašumu, izmanto kopīgo īpašumu sava atsevišķā īpašuma interesēs, viņam/viņai ir jākompensē izmantotā īpašuma vērtība. Kompensācija ir uzskatāma par kopīgā īpašuma daļu. Ja laulātais savu atsevišķo īpašumu izmanto kopīgā īpašuma interesēs, viņš(-a) var pieprasīt, lai vērtība tiktu kompensēta no kopīgā īpašuma.

Saskaņā ar laulības laikā iegūtās mantas kopības režīmu, izbeidzoties laulāto mantisko attiecību režīmam, laulātajam ir tiesības pieprasīt izlīdzināšanu vai naudas kompensāciju. Ienākumu pieauguma kopības režīms izbeidzas līdz ar viena laulātā nāvi, laulības šķiršanu, tāda laulības līguma noslēgšanu, kas nosaka citu mantisko attiecību režīmu, vai ar tiesas lēmumu pēc viena laulātā pieprasījuma.

Katra laulātā īpašuma daļa, kas ir pieaugusi ienākumu pieauguma kopības režīma laikā (iegūtā manta) ir ieskaits.

Lai varētu noteikt to, cik lielā mērā uz mantu attiecas ieskaits, ir jāsagatavo katra laulātā mantas inventāra saraksts, kurā ir norādīts viss laulāto īpašums (kopējā manta), norādot abu laulāto īpašumu brīdī kad laulība vai mantisko attiecību režīms sākās (fiksētā manta) un abu laulāto īpašums, kas ir iegūts līdz laulības vai mantisko attiecību izbeigšanai (iegūtā manta) un šās mantas vērtība.

Turpmāk norādītais nav ieskaits:

  • īpašums, kas katram laulātajam ir piederējis pirms laulības;
  • īpašums, kas laulības laikā ir iegūts bez maksas (piemēram, dāvinājums vai mantojums);
  • tiesības, kas laulātajam cēlušās veselības problēmu vai miesas bojājumu dēļ un, pamatojoties uz valsts vai obligāto pensiju apdrošināšanu;
  • manta, kas iegūta apmaiņā pret mantu, uz kuru neattiecas ieskaits.

Saskaņā ar īpašuma šķirtības režīmu attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām viņi tiek uzlūkoti tā, it kā viņi nebūtu stājušies laulībā viens ar otru. Tomēr laulātajam ir tiesības iesniegt vispārēju prasību par kompensāciju (piemēram, par netaisnu iedzīvošanos, zaudējumu atlīdzināšanu).