9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Saskaņā ar Igaunijas civilprocesa kodeksu jautājums ir Igaunijas tiesas kompetencē, ja tā var izskatīt jautājumu saskaņā ar nosacījumiem par tiesu jurisdikciju vai pamatojoties uz nolīgumu par tiesu jurisdikciju, ja vien tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos nav paredzēts citādi. Gadījumos, kas noteikti likumā, puses var vienoties par tiesu jurisdikciju. Vienošanās par tiesu jurisdikciju var būt iekļauta vienošanās strīdu risināt konkrētā tiesā.

Ir iespējams laulāto mantisko attiecību jautājumus risināt pie notāra.