1 Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Ja laulātie nav vienojušies citādi, to mantiskajām attiecībām piemēro tās valsts tiesību aktus, kas kļuva par to dzīvesvietu pēc laulības noslēgšanas. Ja laulāto dzīvesvieta vēlāk tika pārcelta uz citu valsti un laulātie tajā ir dzīvojuši vismaz piecus gadus, piemēro šīs valsts tiesību aktus. Taču, ja šī valsts jau agrāk laulības laikā bija to dzīvesvieta vai abi laulātie ir šīs valsts pilsoņi, tās tiesību aktus piemēro uzreiz pēc dzīvesvietas maiņas. Savukārt gadījumos, kad par laulāto dzīvesvietu vēlāk kļūst cita valsts, laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus nemaina, ja laulātie vai saderinātie līgumā ir noteikuši, kurus tiesību aktus piemēro to mantiskajām attiecībām, vai ja laulības izbeigšanas, laulāto šķirtas dzīves vai nepabeigtas laulības šķiršanas procedūras dēļ laulātais ir ieguvis tiesības pieprasīt laulāto mantas sadali pirms otras valsts tiesību akti kļūst piemērojami. Ja laulāto dzīvesvieta neatrodas vienā valstī, to mantiskajām attiecībām piemēro tās valsts tiesību aktus, ar kuru, ņemot vērā visus apstākļus, tie ir visciešāk saistīti (Likuma par laulību 129. pants). Gandrīz identisks konflikts par laulībai, adopcijai un aizgādībai piemērojamajām tiesību normām ir atrunāts arī Ziemeļvalstu Konvencijā, ko noslēgušas Dānija, Islande, Norvēģija, Somija un Zviedrija, un to piemēro, ja abi laulātie laulības laikā ir bijuši Konvencijas dalībvalsts pilsoņi un Konvencijas dalībvalsts ir kļuvusi par to dzīvesvietu pēc laulības noslēgšanas.

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Saderinātajiem un laulātajiem ir tiesības noteikt to mantiskajām attiecībām piemērojamos tiesību aktus līgumā. Lai līgums būtu derīgs, tas jānoslēdz rakstiski. Par laulāto mantiskajām attiecībām piemērojamajiem tiesību aktiem var noteikt tās valsts tiesību aktus, kurā līguma noslēgšanas brīdī ir laulātā dzīvesvieta vai kuras pilsonis ir laulātais. Ja laulības laikā viena vai abu laulāto dzīvesvieta ir pārcelta uz citu valsti, par piemērojamajiem tiesību aktiem var noteikt arī tās valsts tiesību aktus, kurā atradās laulāto pēdējā vienlaicīgā dzīvesvieta. Lai vienošanās, ar ko paredz līguma par piemērojamajiem tiesību aktiem grozījumus vai anulēšanu, būtu derīga, tā jānoslēdz rakstiski (Likuma par laulību 130. pants).