3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Pirms laulības vai tās laikā noslēgtā līgumā laulātie vai saderinātie var no laulāto mantas (īpašuma, uz ko attiecas laulāto tiesības) izslēgt jebkuru īpašumu, kas kādam laulātajam jau pieder vai ko laulātais iegādājas vēlāk. Šajā līgumā laulātajam arī var piešķirt iepriekš noslēgtā laulības līgumā neparedzētas laulāto tiesības uz īpašumu (Likuma par laulību 41. pants). Ja laulātie ir noslēguši laulības līgumu, kurā laulāto tiesības nav piešķirtas nevienam laulātajam, pēc laulības izbeigšanas ir spēkā tikai mantas šķirtība (sk. 5.1. punktu).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir jāsagatavo rakstiski. Ja laulātajam vai saderinātajam tiesībnespējas vai tās ierobežojumu dēļ nav tiesību pašam slēgt laulības līgumu, viņam/viņai jāsaņem aizbildņa rakstiska atļauja (Likuma par laulību 42. pants). Laulātajiem jāparaksta laulības līgums divu neieinteresētu liecinieku klātbūtnē (Likuma par laulību 66. pants).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Līgumu var noslēgt pirms laulības, taču tas stājas spēkā tikai pēc tā reģistrēšanas laulības lietu reģistrā un ne vēlāk kā pirms laulības šķiršanas procedūras sākuma (Likuma par laulību 43. un 44. pants).

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulības laikā laulātie var noslēgt jaunu laulības līgumu.