5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Saskaņā ar Somijas regulējumu par laulāto mantiskajām attiecībām, nosakot īpašumu, uz kuru attiecas laulāto mantas sadale (īpašumu, uz kuru attiecas laulāto tiesības), ņem vērā laulības šķiršanas procedūras sākuma datumu. Tāpēc laulāto tiesības neattiecas uz tādu īpašumu, ko otrs laulātais nopelnījis, mantojis vai saņēmis kā dāvinājumu pēc šā datuma. Sadalot īpašumu, ņem vērā īpašuma vērtību īpašuma sadales dienā. Abiem laulātajiem ir tiesības saņemt pusi no laulāto neto īpašuma (Likuma par laulību 35. pants). Tāpēc laulāto manta tiek apkopota un sadalīta uz pusēm, lai noteiktu, uz ko laulātajam ir tiesības. Pēc tam ir jāatņem laulātā privātās parādsaistības, ko viņš/viņa uzņēmās pirms laulības šķiršanas procedūras sākuma, un viņa/viņas daļa no laulāto kopējām parādsaistībām (Likuma par laulību 99. pants). Ja laulātā parādsaistības ir nesamērīgas, viņa/viņas līdzekļu vērtību novērtē kā nulli. Ja viena laulātā īpašums, uz ko attiecas laulāto tiesības, ir vērtīgāks nekā otram laulātajam, starpību izlīdzina. Sadalījuma galarezultātu var koriģēt (padarīt samērīgu), ja sadalījums vienam laulātajam radītu nesamērīgu kaitējumu, bet otram — nepamatotus ieguvumus (Likuma par laulību 103.b pants).

Ja laulātie ir noslēguši laulības līgumu, kurā laulāto tiesības nav piešķirtas nevienam laulātajam, pēc laulības izbeigšanas ir spēkā tikai mantas šķirtība. Piemērojot mantas šķirtību, abi laulātie saņems savu īpašumu. Mantas šķirtības galarezultātu var koriģēt, lemjot, ka uz laulātā īpašuma daļu vai visu īpašumu attiecas laulāto tiesības. Šādā gadījumā otrs laulātais saņems pusi mantas, uz ko attiecas laulāto tiesības. Mantas šķirtību var koriģēt, piemēram, situācijā, kad vienam no laulātajiem atļautu paturēt ievērojamu īpašuma daļu, bet otram laulātajam vairs nebūtu, kur dzīvot (Likuma par laulību 103.b pants).

Ja īpašumu nevar sadalīt citādi vai kopīpašums nav sadalāms, tiesa var atļaut īpašumu pārdot un tiks sadalīti ieņēmumi no pārdošanas.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Abi laulātie saglabā atbildību par parādsaistībām, ko tie uzņēmās kopīgi un ko katrs uzņēmās, lai laulības laikā uzturētu ģimeni. Ja attiecības ir pārtrauktas pirms laulības šķiršanas procedūras sākšanas, laulāto var atbrīvot no atbildības par parādsaistībām par uzturēšanu, ko pēc attiecību pārtraukšanas uzņēmās otrs laulātais, ja kreditors par to bija informēts.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja īpašuma sadales rezultātā viens laulātais saņem mazāk nekā viņam/viņai pienāktos, otrs laulātais var izlīdzināt starpību ar maksājumu. Kompensācija var būt arī īpašuma nodošana otrai personai.