6 Kādas sekas nosaka nāve?

Ja laulības beigu iemesls ir kāda laulātā nāve un laulātajiem bija laulāto tiesības uz otra laulātā īpašumu, laulāto manta jāsadala pirms nelaiķa mantojuma izdošanas (Likuma par laulību 85. pants). Sadalot šo īpašumu, nelaiķa laulātā mantiniekiem ir jānodrošina pārdzīvojušajam laulātajam kompensācija, ja nelaiķa īpašums, uz ko attiecas laulāto tiesības, ir lielāks par pārdzīvojušā laulātā īpašumu. Savukārt pārdzīvojušajam laulātajam nav jānodrošina kompensācija par nelaiķa laulātā mantojumu, ja pārdzīvojušā laulātā īpašums, uz ko attiecas laulāto tiesības, ir lielāks nekā nelaiķim laulātajam. Tiesību aktos par mantojumu noteiktās pārdzīvojušā laulātā tiesības neietekmē jautājums par to, vai laulātajiem ir laulāto tiesības uz otra laulātā īpašumu. Mantu, kas pārdzīvojušajam laulātajam pienākas saskaņā ar tiesību aktiem par mantojumu un saskaņā ar testamentu, piešķir no mantojuma.