9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Somijas tiesām ir jurisdikcija jautājumos par laulāto īpašumu, ja: 1.) Somijā ir atbildētāja dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta; 2.) Somijā ir prasītāja dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta un laulāto mantiskajām attiecībām ir jāpiemēro Somijas tiesību akti; 3.) Somijā bija laulāto pēdējā kopējā dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta un viena laulātā dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta joprojām ir vai nāves brīdī bija Somijā; 4.) īpašums, par ko ir procedūra, atrodas Somijā; vai 5.) atbildētājs piekrīt procedūras izskatīšanai Somijā vai iesaistās procedūrā, neiesniedzot iebildumus par jurisdikcijas neesamību (Likuma par laulību 127. punkts). Kompetentā iestāde ir tā reģionālā tiesa, kurā ir atbildētāja dzīvesvieta vai pastāvīgā dzīvesvieta. Arī tad, ja Somijas tiesām nav pilnvaru izskatīt jautājumu par laulāto mantiskajām attiecībām, laulības līgumu vai vienošanos par piemērojamajiem tiesību aktiem var reģistrēt Somijas dzimtsarakstu nodaļā (Likuma par laulību 127. pants).