3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Civilkodeksa 1387. pantā ir noteikts princips, kas paredz laulātajiem brīvi vienoties par laulāto attiecībām. Laulāto īpašums var būt nosacītais kopīpašums (Civilkodeksa 1497. pants un nākamie panti); visaptverošs kopīpašums, kas paredz, ka visa manta un parādsaistības ir kopīgi (Civilkodeksa 1526. pants); mantas šķirtība, kas paredz, ka kopīpašuma nav (Civilkodeksa 1536. pants un nākamie panti); atlikuma kopība, kas paredz, ka kopīpašuma nav, tomēr laulības šķiršanas vai laulātā nāves gadījumā katrs laulātais ir tiesīgs saņemt naudas kompensāciju, ja attiecīgais laulātais laulības laikā ir uzkrājis mazāk naudas nekā otrs laulātais (Civilkodeksa 1569. pants un nākamie panti).

Laulātajiem vienmēr ir jāņem vērā pamata noteikumi, kas attiecas tikai uz laulāto attiecībām (Civilkodeksa 212. pants un nākamie panti).

Kopš 2013.gada 1.maija jauktie Francijas-Vācijas pāri, kā arī jebkurš pāris, kas dzīvo Francijā vai Vācijā, vai arī pāri, kuru mantiskās attiecības regulē Francijas vai Vācijas tiesiskais regulējums, var izvēlēties jauno iespēju par labu Francijas-Vācijas laulāto mantisko attiecību piemērošanai. Šīs attiecības galvenokārt balstās uz atlikuma kopības režīma piemērošanu (dalītā manta visā laulību laikā, bet laulības šķiršanas gadījumā, katram laulātajam pienākas puse no laulību laikā iegūtā īpašuma).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgumu sagatavo notārs (Civilkodeksa 1394. pants). Laulības apliecībā ir jānorāda vai ir noslēgts laulības līgums un attiecīgā notāra vārds, uzvārds un adrese (Civilkodeksa 76. pants). Šajā saistībā attiecībā uz trešām personām tiek uzskatīts, ka laulātie laulību noslēdza, vienojoties par kopīpašumu.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumu noslēdz pirms laulības noslēgšanas un tas stājas spēkā laulības noslēgšanas dienā (Civilkodeksa 1395. pants).

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulības līgumā var izdarīt izmaiņas pirms laulības noslēgšanas, ievērojot prasības, kas ir jāņem vērā līguma noslēgšanas brīdī (Civilkodeksa 1396. pants) (skatīt 3.2. jautājumu). Pēc tam, kad laulāto mantiskās attiecības ir bijušas spēkā divus gadus, laulātie var tās mainīt, sagatavojot notariālu aktu (Civilkodeksa 1397. pants). Katra laulātā kreditori un pieauguši bērni var iebilst pret šādām izmaiņām. Ja ir iebildumi pret izmaiņām vai ja vienam no laulātajiem ir nepilngadīgi bērni, minēto aktu apstiprina tiesa.