4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Vācijā pastāv tā dēvētais “Laulāto mantisko attiecību reģistrs”, ko uztur reģionālās tiesas [t. i., federālo zemju jeb ‘Länder’ tiesas].

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Šajā reģistrā var reģistrēt nosacījumus, ar kuriem atkāpjas no likumā noteiktā laulāto mantisko attiecību veida, t. i., laulāto uzkrātās peļņas kopības, kā arī nosacījumus, ar kuriem piemēro ārvalstu laulāto mantisko attiecību veidu.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Reģistrs ir publisks, un tajā var ieskatīties jebkura ieinteresētā persona.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Laulības līguma derīgums nav atkarīgs no līguma ierakstīšanas reģistrā. Taču, lai līgumiski noteiktās laulāto mantiskās attiecības vai ārvalstu laulāto mantisko attiecību regulējumu varētu vis-à-vis attiecināt uz trešo personu, atbilstīgi VCK 1412. pantam (ja piemērojams, kopā ar VCKIL 16. panta 1. punktu) laulības līgums jāreģistrē Laulāto mantisko attiecību reģistrā.