5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Tā kā likumā noteikto laulāto mantisko attiecību, t. i., uzkrātās peļņas kopības, gadījumā līdzāspastāv atsevišķi mantas kopumi, laulības šķiršanas gadījumā nenotiek īpašuma pārdale. Taču uzkrātā peļņa tiek izlīdzināta (sk. 5.3. punktu); izņēmuma gadījumos izlīdzināšanas prasījumu aizstāj ar konkrētu priekšmetu piešķiršanu kādam no laulātajiem (VCK 1383. pants).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

  1. 1) Saskaņā ar uzkrātās peļņas kopības regulējumu katrs laulātais atbild par savām parādsaistībām. Taču laulības šķiršanas gadījumā laulātā parādsaistības ņem vērā, aprēķinot iegūto īpašumu. Parādsaistības ir jāatņem no laulātā galīgā īpašuma uzskaitījuma, tāpēc tā vērtība var būt negatīva (VCK 1375. panta 1. punkts). Tādējādi uzkrātās peļņas izlīdzināšanas gaitā laulātajam var noteikt par pienākumu kompensēt otram laulātajam viņa/viņas parādsaistības. Taču izlīdzināšanas prasījuma galīgā apmēra ierobežojums vienmēr būs tā laulātā esošā īpašuma vērtība, kuram ir pienākums izlīdzināt viņa/viņas uzkrātās peļņas pārpalikumu (sk. 5.3. punktu).
  2. 2) Laulāto mantisko attiecību regulējumā par mantas šķirtību nav paredzēta uzkrātās peļņas izlīdzināšana, ņemot vērā iepriekš radītās parādsaistības.
  3. 2) Saskaņā ar regulējumu par kopīpašumu parādsaistību izpildei var izmantot laulāto kopīpašumu (“kopējo mantu”) tikai tad, ja abi laulātie uzņēmās parādsaistības kopā vai viens laulātais var uzlikt saistības arī otram laulātajam, jo parādsaistības radītas to kopīpašuma pārvaldīšanas gaitā (1438. Pants). Personīgi atbildīgs vienmēr ir tikai tas laulātais, kurš pārvalda kopīpašumu (VCK [Vācijas Civilkodeksa] 1437. panta 2. punkts). Ja laulāto mantas kopība tiek izbeigta, no īpašuma jāatņem ar kopīpašumu saistītās parādsaistības, lai atlikušo īpašumu varētu vienādās daļās sadalīt abiem laulātajiem (VCK 1476. panta 1. punkts).

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

  1. 1) Saskaņā ar laulāto mantisko attiecību regulējumu par uzkrātās peļņas kopību gadījumā, ja uzkrātās peļņas kopība tiek izbeigta, laulāto peļņu, kas uzkrāta laulības laikā, izlīdzina (VCK 1363. panta 2. punkts). Tādējādi tam laulātajam, kura atsevišķā laulības laikā uzkrātā peļņa ir lielāka par otra laulātā peļņu, ir jāizmaksā otram laulātajam puse no attiecīgā pārpalikuma (VCK 1378. pants). Atsevišķo peļņu aprēķina, no galīgā īpašuma atņemot sākotnējo īpašumu. Izlīdzinājuma apmērs, ko var prasīt vienam laulātajam, nedrīkst pārsniegt šā laulātā esošā īpašuma apmēru pēc parādsaistību atņemšanas.
  2. 2) Saskaņā ar mantas šķirtības regulējumu uzkrātās peļņas izlīdzināšana nenotiek.
  3. 3) Kopīpašums ir “jālikvidē”. Likvidēšanas gaitā laulātajiem ir jāvienojas par to kopīpašuma pārdali.