6 Kādas sekas nosaka nāve?

Vispirms nosaka laulātā likumīgo daļu, ievērojot mantojuma tiesību principus par mirušā mantiniekiem. Ja mirušo pārdzīvo bērni vai mazbērni, pārdzīvojušajam laulātajam ir likumīgas tiesības uz ceturtdaļu no mantojamā īpašuma (VCK 1931. panta 1. punkts). Ja mirušajam nav bērnu vai mazbērnu, par viņa/viņas likumīgajiem mantiniekiem papildus pārdzīvojušajam laulātajam kļūst viņa/viņas vecāki, kā arī brāļi un māsas (VCK 1925. pants). Šādā gadījumā pārdzīvojušā laulātā likumīgo daļu palielina līdz pusei no mantojamā īpašuma (VCK 1931. panta 1. punkts). Laulātais saņem visu mantojamo īpašumu tikai tad, ja mirušo nepārdzīvo vecāki, brāļi un māsas, brāļameitas un māsasmeitas, un brāļadēli un māsasdēli vai vecvecāki (VCK 1931. panta 2. punkts).

Laulāto mantisko attiecību veids var ietekmēt laulātā faktisko mantojuma daļu otrajā mantošanas posmā:

  • saskaņā ar regulējumu par uzkrātās peļņas kopību pārdzīvojušā laulātā prasījumu par iespējamā īpašuma pārpalikuma izlīdzināšanu apmierina, palielinot viņa/viņas likumīgo daļu par ceturtdaļu no mantojamā īpašuma apmēra (VCK 1371. panta 1. punkts). Piemēram, ja mirušo pārdzīvo bērni vai mazbērni, pārdzīvojušais laulātais saņemtu pusi no mantojamā īpašuma;
  • saskaņā ar regulējumu par mantas šķirtību laulātais saņemtu tikai likumīgo mantojuma daļu. Tomēr, ja pārdzīvojušais laulātais manto kopā ar mirušā bērnu/diviem mazbērniem, likumīgo daļu palielina līdz pusei/trešdaļai no mantojamā īpašuma apmēra (VCK 1931. panta 4. punkts);
  • saskaņā ar regulējumu par kopīpašumu, ja laulība tiek izbeigta viena laulātā nāves gadījumā, mirušā laulātā kopīpašuma daļa kļūst par mantojamā īpašuma daļu. Pārdzīvojušais laulātais manto atbilstīgi vispārējiem nosacījumiem (VCK 1482. pants).

Laulātie drīkst izvēlēties alternatīvus noteikumus par mantošanu nāves gadījumā un vienoties par savstarpējiem nosacījumiem (kopējos) testamentos vai līgumos par mantojumu. Pēc viena laulātā nāves pārdzīvojušais laulātais savā jaunajā testamentā nedrīkst rīkoties ar īpašumu pretrunā kopējā testamenta vai līguma par mantojumu nosacījumiem, ja tie noteikti kā laulātajiem savstarpēji saistoši (piemēram, pārdzīvojušais laulātais savā jaunajā testamentā nedrīkst rīkoties ar laulāto īpašumu, nodarot kaitējumu kopējiem pēcnācējiem, kas iecelti par obligātiem visa mantojamā īpašuma mantiniekiem pēc viņa/viņas partnera nāves, sk. VCK 2269. pants).