3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie var noteikt savas mantiskās attiecības noslēdzot līgumu, kurā izvēlas piemērot laulāto mantas kopību, ja šis līgums atbilst obligāto tiesību aktu nosacījumiem. Laulības līgumā laulātie var reglamentēt ar to kopīpašuma apmēru saistītus aspektus, kopīpašuma pārvaldības veidu, laulāto mantas kopības izbeigšanu u. c. Līgumā nedrīkst atsaukties uz paražām, tiesību aktiem, kuri nav spēkā, un citu valstu tiesību aktiem.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Lai varētu piemērot laulāto mantas kopību ir jāizpilda šādas oficiālās prasības: a) līgumam ir jābūt publiskam aktam un b) tas jāreģistrē īpašā, šādam nolūkam uzturētā publiskajā reģistrā (GCK 1403. panta 2. punkts). Laulātajiem, kuri vēlas noformēt šādu līgumu jāvēršas pie civiltiesību notāra, lai to sagatavotu.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Līgumu var slēgt gan pirms, gan pēc laulības noslēgšanas un tas stājas spēkā, kad ir reģistrēts īpašajā publiskajā reģistrā.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie var bez ierobežojumiem grozīt noslēgto līgumu saskaņā ar 3.2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.