4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

GCK 1403. panta 2. punktā ir noteikts, ka, lai līgums būtu saistošs arī trešām personām, tas jāreģistrē īpašā publiskajā reģistrā.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Publisko aktu, kurā laulātie izvēlējušies piemērot laulāto mantas kopību, reģistrē kopā ar visu pārējo būtisko informāciju, piemēram, vārdiem, uzvārdiem, laulāto mantas kopības apmēru un noteikumiem par šā statusa izbeigšanu.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Jebkura persona, kurai ir likumīgas intereses, var piekļūt publiskajam reģistram, kurā iekļauta iepriekš minētā informācija.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Līgums stājas spēkā un ir attiecināms uz trešajām personām pēc tā reģistrēšanas īpašajā publiskajā reģistrā (GCK 1403. pants).