5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

  • Ja piemēro mantas šķirtības / līdzdalības iegādē sistēmu un laulību izbeidz, laulātajam ir tiesības saņemt daļu no otra laulātā tāda īpašuma pieauguma, kas iegūts pēc laulības noslēgšanas, ja attiecīgais laulātais ir palīdzējis to palielināt. Ja nav pierādīts citādi, par ieguldījumu uzskata vienu trešo daļu no palielinājuma vērtības. Šo nosacījumu piemēro arī vairāk nekā trīs gadus ilgai laulāto atšķiršanai. Īpašumu, ko laulātais ieguvis kā dāvinājumu, novēlējumu vai mantojumu, neuzskata par viņa/viņas īpašuma pieaugumu (GCK 1400. pants).
  • Ja tika ievērota laulāto mantas kopība, laulības šķiršanas gadījumā mantas kopību izbeidz un, ja laulātajiem ir kopēja manta, to sadala. Ja laulātie nav vienojušies par pretējo, kopīpašumu sadala saskaņā ar GCK 795. panta et seq. nosacījumiem par tiesību kopības pārtraukšanu un kopējās mantas sadali un Grieķijas Civilprocesa kodeksa nosacījumiem par kopējās mantas sadali. Kopīpašumu sadala ievērojot līgumisku vienošanos vai, ja rodas nesaskaņas, atbilstīgi tiesas lēmumam (GCK 1414., 798.–799. pants). Katram laulātajam ir tiesības saņemt pusi no kopīpašuma. Prasījumam par kopīpašuma sadali nav noilguma.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

  • Saskaņā ar mantas šķirtības / līdzdalības iegādē sistēmu laulātais, kas uzņēmies parādsaistības, par tām atbild arī pēc laulības šķiršanas. Viņš/viņa atbild par parādsaistībām ar savu personisko mantu.
  • Laulātais, kas uzņēmies parādsaistības, par tām atbild pēc laulības šķiršanas arī saskaņā ar laulāto mantas kopības sistēmu. Taču, ja parādsaistības, ko laulātais uzņēmies laulības laikā, attiecas uz kopīpašuma pārvaldību un ģimenes vajadzībām, kreditoru lietu tiesības uz laulāto kopējo mantu neietekmē kopīpašuma sadali pēc laulāto mantas kopības pārtraukšanas (GCK 803. pants).

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Izlīdzināšanas maksājums nav obligāts. Tomēr šādu prasījumu ir iespējams izvirzīt saskaņā ar nosacījumiem par netaisnu iedzīvošanos.