6 Kādas sekas nosaka nāve?

  • Saskaņā ar mantas šķirtības / līdzdalības iegādē sistēmu pārdzīvojušais laulātais manto vismaz daļu no nelaiķa laulātā atstātā mantojuma vai nu saskaņā ar testamenta nosacījumiem, vai arī ar nosacījumiem par likumisko mantošanu. Atbilstīgi nosacījumiem par likumisko mantošanu laulātais saņem vienu ceturto daļu no mantojuma, ja ir bērni. Ja bērnu nav, viņš/viņa manto vienu pusi no mantojuma kopā ar nelaiķa brāļiem un māsām vai to bērniem un nelaiķa vecākiem vai, ja vecāku nav, vecvecākiem, tēvočiem un pirmās pakāpes māsīcām un brālēniem. Ja tuvāko radinieku nav, pārdzīvojušais laulātais manto visu īpašumu (GCK 1820.–1821. pants). Pat ja nelaiķis testamentā norādījis citādi, pārdzīvojušajam laulātajam ir tiesības saņemt savu likumā noteikto īpašuma daļu, t. i., pusi no likumiskās daļas, kas viņam/viņai pienāktos.
  • Saskaņā ar laulāto mantas kopības sistēmu viena laulātā nāves gadījumā šo statusu pārtrauc un pārdzīvojušais laulātais saņem savu kopīpašuma daļu. Turklāt vai nu saskaņā ar testamenta nosacījumiem, vai arī nosacījumiem par likumisko mantošanu viņš/viņa iepriekš aprakstītajā veidā arī manto daļu no nelaiķa laulātā kopīpašuma un personiskā īpašuma daļas. Lai pārdzīvojušais laulātais varētu saņemt mantojumu atbilstīgi iepriekš minētajiem nosacījumiem, nelaiķis laulātais pirms nāves nedrīkst būt iesniedzis prasību par laulības šķiršanu (GCK 1822. pants).