8 Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu, kad partneru attiecības ir un nav reģistrētas?

Ar Likumu Nr. 3719/2008 tika ieviests jēdziens "Vienošanās par brīvām partnerattiecībām", ko var noslēgt tikai pieaugušas heteroseksuālas personas. Likuma 1.–13. pantā ir paredzēti nosacījumi un formalitātes par vienošanās par brīvām partnerattiecībām sagatavošanu un pārtraukšanu, reglamentētām partneru mantiskajām attiecībām, jautājumi par alimentiem un aizgādību, kā arī noteiktas mantošanas tiesības, kas izriet no šādas vienošanās. Šāda vienošanās ir jāsagatavo kā publisks akts.

Šā likuma 6. pantā ir tieši noteiktas šādas iespējas:

  • ja partneri vienošanos par brīvām partnerattiecībām nav papildinājuši ar īpašu nosacījumu, vienošanās darbības laikā uz mantu, kas iegādāta pirms vienošanās, kā arī mantu, kas tiks iegādāta vienošanās darbības laikā, attiecas mantas šķirtība; vai
  • partneri, noslēdzot vienošanos par brīvām partnerattiecībām, var noteikt, ka tiem būs vienlīdzīgas tiesības uz visu mantu, kas tiks iegādāta vienošanās darbības laikā; vai arī
  • partneri, noslēdzot vienošanos, var noteikt, ka tās pārtraukšanas gadījumā katra puse izvirzīs otrai pusei prasījumu par vienošanās darbības laikā iegādāto mantu, ja attiecīgā puse būs palīdzējusi šo mantu iegādāties. Šo prasījumu nevar izvirzīt saņēmēja mantinieki un to arī nevar tiem nodot vai atstāt mantojumā, taču prasījums ir saistošs saistītās personas mantiniekiem. Prasījumu var izvirzīt divu gadu laikā pēc vienošanās izbeigšanas.

    Par testamentā vai likumā paredzētajām pārdzīvojušā partnera mantošanas tiesībām 11. pantā (obligāti piemērojamā tiesību akta nosacījums) noteikts, ka:

    • ja vienošanās par brīvām partnerattiecībām tiek izbeigta viena partnera nāves dēļ, pārdzīvojušajam partnerim ir likumiskas mantošanas tiesības uz vienu sesto daļu mantojuma, ja ir bērni, uz vienu trešo daļu mantojuma, ja ir citas pakāpes mantinieki, un uz visu mantojumu, ja nelaiķim nav tādu radinieku, kas būtu uzskatāmi par likumiskajiem mantiniekiem.
    • Pat ja nelaiķis testamentā norādījis citādi, pārdzīvojušajam partnerim ir tiesības saņemt savu likumā noteikto īpašuma daļu, t. i., pusi no likumiskās daļas, kas viņam/viņai pienāktos;
  • noteikumu, ar kuriem reglamentētu nereģistrētu partneru īpašumtiesības, nav.