3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie pirms vai pēc stāšanās laulībā var noslēgt laulības līgumu par mantas attiecināmību laulības kopdzīves laikā.

(Civilkodeksa 4. panta 34. punkta 1. apakšpunkts.)

Laulības līguma uzdevums ir ļaut (topošajiem) laulātajiem noteikt savas mantiskās attiecības, proti kopīgas mantas vietā noteikt cita veida mantiskās attiecības laulību laikā no brīža, kas noteikts līgumā. Laulības līgumā puses var izvēlēties vairākus, atšķirīgus mantisko attiecību veidus, kas attiecināmi uz konkrētu īpašumu, tāpat laulātie var novirzīties no noteikumiem, kas paredz obligāto vai izvēles mantisko attiecību piemērojumu, ja vien šādas novirzes nav pretrunā ar Civilkodeksu.

(Civilkodeksa 4. panta 63. punkts.)

Civikodekss detalizēti regulē divus izvēles mantisko attiecību veidus: atliktais kopīgas mantas režīms un mantas šķirtība. Taču pusēm nav pienākums izvēlēties vienu no šiem režīmiem.

(Civilkodeksa 4. panta 71. - 73 punkts.)

(Topošie) laulātie var iepriekš vienoties par kopējā mājokļa izmantošanu laulības šķiršanas vai kopdzīves izbeigšanas gadījumā. Šāda vienošanās būs spēkā, ja tā ir noslēgta kā publisks akts vai kā privāts akts, kas apstiprināts ar jurista parakstu.

Pusēm ir iespēja vienoties par kopējās dzīves vietas izmantošanu arī ar laulības līguma palīdzību.

(Civilkodeksa 4. panta 78. punkta 1. un 3. apakšpunkts.)

Tomēr līgums, ar kuru gandrīz visa atsevišķā manta un visa kopējā manta ir piešķirta vienam laulātajam, neparedzot faktisku kompensāciju otram laulātajam, ir pretrunā labiem tikumiem un tāpēc  spēkā neesošs.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir spēkā, ja tas ir publisks akts, kuru sagatavojis civiltiesību notārs, vai privāts akts,  kas apstiprināts ar jurista parakstu.  (Civilkodeksa 4. panta 65. punkta 1. apakšpunkts.)

Ja, slēdzot laulības līgumu, viens no laulātajiem ir jaunāks par astoņpadsmit gadiem vai arī viņa vai viņas rīcībspēja mantisko attiecību jomā ir ierobežota, nepieciešama aizbildņa piekrišana.

(Civilkodeksa 4. panta 64. punkta 2. apakšpunkts.)

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulātie var noslēgt laulības līgumu pirms vai pēc stāšanās laulībā. Ja līgumu noslēdz pirms laulības, tas stājas spēkā laulāto laulības kopdzīves sākšanas brīdī. Ja līgumu slēdz pēc laulības noslēgšanas, tas stājas spēkā uzreiz pēc parakstīšanas. 

(Civilkodeksa 4. panta 34. punkta 1. apakšpunkts.)

Laulības līgumā nevar tikt iekļauti punkti ar atpakaļejošu ietekmi, kas, mainot saistības, kuras uzņēmies viens no laulātajiem attiecībā uz trešo pusi pirms laulības līguma noslēgsānas, nodara kaitējumu šai trešajai pusei.

(Civilkodeksa 4. panta 67. punkta 1. apakšpunkts.)

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulības līgumu jebkurā kopējās laulības dzīves brīdī var mainīt vai izbeigt. Uz mainīto vai izbeigto līgumu attiecas tās pašas oficiālās prasības, ko piemēro līguma sākotnējai versijai.

(Civilkodeksa 4. panta 66. punkts.)