4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Jā, Nacionālais laulību un partnerattiecību līgumu reģistrs (turpmāk tekstā Reģistrs) pastāv kopš 2014. gada 15. marta. 

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Reģistrā tiek iekļauta šāda informācija:

  • līguma esība;
  • līgumā iekļauto pušu vārdi, uzvārdi (kā arī pirmslaulību uzvārds), dzimšanas datumi un vietas, kā arī mātes vārdi un pirmslaulību uzvārdi;
  • publiskā akta identifikācijas numurs un datums, un jurista parakstīta privātā akta, kurš iekļauj līgumu, noformēšanas datums;
  • notāra vārds, adrese, identifikācijas numurs un reģistrēšanas datums;
  • līguma izbeigšanas gadījumā – informācija par izbeigšanas faktu, kā arī vārds, adrese, identifikācijas numurs un reģistrēšanas datums notāram, kurš šo darījumu veicis.

(2008. gada likuma XLV par „Noteiktām notariālām darbībām bezstrīdus gadījumos” 36. pants K punkts.)

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Jebkura persona, kurai ir likumīgas tiesības, sevis paša mērķiem, var prasīt informāciju par līguma esību un iegūt ar to saistīto informāciju. Informācijas pieprasījums ir maksas pakalpojums, un to var veikt pie jebkura Ungārijas notāra. Notārs var izsniegt informāciju, ja prasītājs sniedz notāram informāciju par vienu no līgumā iesaistītajām pusēm (skat. 4.2), kā arī apliecina savas likumīgās tiesības informāciju saņemt.

Pēc pieprasījuma, notārs izsniedz apliecinājumu par līguma esību vai nesību Reģistrā. Informācija par līguma saturu var tikt sniegta tikai tad, ja šādu atļauju rakstveidā devusi viena no līgumslēdzējām pusēm. Šādu pieprasījumu var veikt pie notāra, kurš reģistrēja līguma esību, veica tajā izmaiņas, to dzēsa vai pārtrauca.    Mantojuma lietā atbildīgais notārs elektroniski veic pieprasījumu Reģistrā, lai uzzinātu vai nelaiķis bijis līgumsēdzēja puse laulību līgumā. Ja jā, tad notārs pieprasa līgumu pārsūtīt. 

(2008. gada likuma XLV par „Noteiktām notariālām darbībām bezstrīdus gadījumos” 36. panta K punkta 3. līdz 5., kā arī 10. apakšpunkts.)

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Laulību līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu attiecībā uz trešajām pusēm, ja tas ir reģistrēts Reģistrā, vai arī, ja laulātie var pierādīt, ka trešā pusi zināja vai tai bija jāzin par šāda līguma esamību un tā saturs.

(Civilkodeksa 4. panta 65. punkta 2. apakšpunkts.)

Ja vien netiek pierādīts pretējais, Reģistrs ar autentiskumu apliecina līguma esību.

(2008. gada likuma XLV par „Noteiktām notariālām darbībām bezstrīdus gadījumos” 36. panta H punkta 4. apakšpunkts.)