5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Laulāto kopīgās mantas daļu nosaka izejot no tās vērtības laulāto mantas kopības izbeigšanas brīdī. Jāņem vērā arī iespējamās mantas vērtības izmaiņas, laika posmā starp laulāto mantas kopības izbeigšanu un kopīgas mantas sadali, izņemot, ja vērtības izmaiņas izriet no viena laulātā darbības. Konkrētas mantas sadali nosaka noteikumi par kopīgā īpašuma izbeigšanu, ar nosacījumu, ka mantu nevar sadalīt natūrā, ja pret to pamatoti iebilst kāds no laulātajiem. Tādas pat normas attiecināmas arī uz tiesībām un prasībām, kas ir kopīgas mantas sasvtāvdaļas.

(Civilkodeksa 4. panta 60. punkts.)

Sadalot mantu, tiesa ņem vērā laulāto vienošanos. Mantu, kuru prasa viens no laulātajiem, lai darbotos savā profesijā vai veiktu uzņēmējdarbību, piešķir šim laulātajam.

(Civilkodeksa 4. panta 61. punkta 1. un 2. apakšpunkts.)

Atsevišķā manta, kas pastāv mantas kopības izbeigšanas brīdī, tiek sadalīta natūrā, izņemot tad, ja aktīvu sajaukšanās dēļ tas nav iespējams, vai arī šāda sadalīšana visticamāk ievērojami samazinās kopīgās mantas vai atsevišķās mantas vērtību.

(Civilkodeksa 4. panta 62. punkts.)

Laulības šķiršana vai kopīgas laulības dzīves izbeigšana pati par sevi neizbeidz laulātā īres tiesības mājā, kas juridiski pieder otram laulātajam (piem., mājā, kas ir otra laulātā ekskluzīvs īpašums).

(Civilkodeksa 4. panta 77. punkta 2. apakšpunkts.)

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Pēc laulāto mantas kopības pārtraukšanas katra laulātā atbildības apmērs par kopējām parādsaistībām ir proporcionāls tā kopīpašuma daļai, t. i., 50 %.

Ja kāds īpašums ir apgrūtināts ar parādsaistībām, tās atmaksā tas laulātais, kas ieguvis tiesības uz šo īpašumu pēc īpašuma sadales.

(Civilkodeksa 4. panta 61. punkta 4. apakšpunkts.)

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

5.3.1. Mantas kopības pārpalikuma gadījumā:
- Vai prasījumu apmierina ar maksājumu vai materiālā izteiksmē?
- Kā prasījums tiek novērtēts?
- Kāds ir kompensācijas apmērs?
- Kad prasījums tiek ierobežots?

5.3.2. Citos gadījumos (nav mantas kopības pārpalikuma)?

Mantas sadales procedūras laikā laulātie var iesniegt prasību par tādu ieguldījumu atmaksu, kas, izmantojot laulāto kopīgo mantu, veikti atsevišķajā īpašumā vai otrādi, kā arī tādu iegudījumu atmaksu, kas no viena laulātā atsevišķās mantas veikti otra laulātā atsevišķajā mantā, arī tad, ja ar to maksātas otra laulātā parādsaistības. Prasības par ieguldījumu atmaksu tiek apmierinātas atbilstoši noteiktajai laulāto mantas daļas vērtībai. (Skat. 5.1.)

Tādu ieguldījumu atmaksa, kas veikta no atsevišķās mantas, lai apmaksātu kopīgās izmaksas ir iespējama tikai īpašos gadījumos.

Uz iegudījumu atmaksu nav tiesību, ja laulātais no tām ir atteicies. Nav īpašu prasību atteikšanās noformēšanai, tomēr pierādījuma slogs gulstas uz to laulāto, kurš pieņēmis otra laulātā atteikšanos.

Ja ieguldījumu atmaksas rezultātā ievērojami palielinās nekustamā īpašuma vērtība, tas laulātais, kuram atmaksa jāveic, var prasīt tiesības uz šī īpašuma daļu, kas atbilstu īpašuma vērtības palielinājumam.

Ja laulāto mantas kopības izbeigšanas brīdī tiem nav kopīga manta, kā arī, ja laulātajam, kuram būtu jāveic ieguldījumu atmaksa, nav atsevišķa īpašuma, tad nav arī tiesības uz iegudījumu atmaksu,

(Civilkodeksa 4. panta 59. punkts.)