3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie nevar izvēlēties to mantisko attiecību veidu. Saistošos likumā paredzētos nosacījumus, ko piemēro laulāto šķirtas dzīves  un laulības šķiršanas gadījumā, nevar apiet ar privātu, savstarpēju vienošanos. Visus laulības līgumus sagatavo atbilstīgi saistošajiem nosacījumiem un laulības līgumi nav uzskatāmi par līgumslēdzējām pusēm pilnībā saistošiem, jo tie ir jāapstiprina/tos var grozīt Īrijas tiesas. Parasti laulības līgumi nevar stāties spēkā, ja tajos nav paredzēts pienācīgs līgumslēdzēju pušu nodrošinājums un/vai paredzētos noteikumus nedrīkst īstenot taisnīguma ievērošanas nolūkā.

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgumi oficiāli jānoformē akta formā un jāparaksta abām līgumslēdzējām pusēm. Tiesas tos var apstiprināt kā piekrišanas nolēmumus, piešķirot līgumam tiesas nolēmuma statusu un spēku. Ja laulības līgums ir atzīts par tiesas nolēmumu, uz tā īstenošanu attiecas tiesas nolēmumiem piemērotie parastie noteikumi un prasības par ievērošanu. Uz līguma, kas nav atzīts par tiesas nolēmumu, noteikumu īstenošanu attiecas līgumtiesībām piemērotie nosacījumi un īstenošanas mehānismi.

Laulības šķiršanu atšķirībā no laulāto šķirtas dzīves nevar panākt abām pusēm vienojoties. Lai saņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu, ir jāsāk tiesvedība, un, lai gan abas puses var panākt uz piekrišanu balstītu vienošanos par papildu palīdzības jautājumiem, šāda vienošanās ir likumīga tikai tad, ja tā apstiprināta ar tiesas nolēmumu.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumus var slēgt jebkurā brīdī — pirms laulības noslēgšanas un/vai laulības laikā. Tie stājas spēkā atbilstīgi līguma noteikumiem un tad, ja ir ievērotas saistošajos tiesību aktos paredzētās prasības par pienācīgu nodrošinājumu.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie var savstarpēji vienoties par laulības līguma noteikumu mainīšanu. Neraugoties uz to, ka ir noslēgts laulības līgums, laulātais arī var iesniegt tiesā prasījumu par atvieglojumu atbilstīgi saistošajiem tiesību aktiem. Taču parasti tiesas līguma noteikumus grozīs tikai tad, ja šāda rīcība būtu vajadzīga taisnīguma ievērošanas nolūkā.