5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Kamēr laulātie  šķirti nedzīvo vai laulība nav šķirta, piemēro laulāto mantas šķirtības principu. Gan laulāto  šķirtas dzīves, gan laulības šķiršanas gadījumā uz īpašuma sadali attiecas laulāto atsevišķa vai kopēja dominējoša prasība par to, ka laulātajiem un visiem apgādājamajiem bērniem ir jāsaņem pienācīgs nodrošinājums (1989. gada Likuma par laulāto atšķiršanas un ģimenes tiesību reformu 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 1996. gada Likuma par ģimenes tiesībām (laulības šķiršanu) 5. pants), likumā noteiktā prasība par to, ka visiem pieņemtajiem nolēmumiem par papildu palīdzību ir jābūt taisnīgiem (1995. gada Likuma par ģimenes tiesībām 16. panta 5. punkts un 1996. gada Likuma par ģimenes tiesībām (laulības šķiršanu) 20. panta 5. punkts), kā arī prasība par to, ka tiesai jāņem vērā 12 likumā noteiktie faktori, kas izklāstīti 1995. gada Likuma par ģimenes tiesībām 16. panta 2. punkta a)–l) apakšpunktā un 1996. gada Likuma par ģimenes tiesībām (laulības šķiršanu) 20. panta 2. punkta a)–l) apakšpunktā. Tādējādi laulātā īpašuma daļu subjektīvi nosaka katras lietas galvenais tiesnesis, parasti ņemot vērā ar laulību saistītos apstākļus, tostarp, taču ne tikai lomu, ko laulātie uzņēmās laulības laikā, radīto ietekmi, viena vai abu laulāto upurēšanos un/vai ieguldījumu, kā arī to pašreizējo un turpmāko pelnītspēju. Gadījumos, kad kādam laulātajam ir mazāki ienākumi, tiesas parasti visvairāk rūpējas par atkarīgā laulātā un bērnu pamatvajadzību izpildi un tas nozīmē, ka šīs personas būs jānodrošina arī ar mājvietu. Taču tiesas neaprobežojas tikai ar atkarīgā laulātā vajadzību izpildi, līdz ar to ir parādījusies tendence, ka gadījumos, kad kādam laulātajam ir lieli resursi, tiesa piešķir trešdaļu mantas tam laulātajam, kam nav ienākumu vai kura labklājības līmenis ir zemāks. Attiecībā uz laulāto vainu, ja vien kāda laulātā vaina nav uzskatāma par "nopietnu un acīmredzamu", tā neietekmē īpašuma sadali.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Ja tiesa nenolemj citādi, par viena laulātā parādsaistībām pēc laulības šķiršanas/laulāto atšķiršanas turpina atbildēt attiecīgais laulātais. Tiesas pieņemts nolēmums par atbildības nodošanu var kļūt par daļu no izlīguma noteikumu kopuma, ko tiesa pieņēmusi taisnīguma ievērošanas nolūkā.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Tiesa var pieņemt nolēmumu par to, ka vienam laulātajam jāizmaksā otram laulātajam vienreizējs finansiāls maksājums, ja tas jādara, lai ievērotu taisnīgumu (1995. gada Likuma par ģimenes tiesībām 16. panta 5. punkts un 1996. gada Likuma par ģimenes tiesībām (laulības šķiršanu)20. panta 5. punkts) un atbilstīgi 12 likumā noteiktajiem faktoriem, kas tiesai jāņem vērā (1995. gada Likuma par ģimenes tiesībām 16. panta 2. punkta a)–l) apakšpunkts un 1996. gada Likuma par ģimenes tiesībām (laulības šķiršanu) 20. panta 2. punkta a)–l) apakšpunkts).