4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

Likumā paredzētās mantiskās attiecības atšķirībā no vispārpieņemtajiem mantisko attiecību veidiem publisko tā dēvētajā "negatīvajā" veidā, t. i., tās pieņem un uzskata par īstenojamām attiecībā uz trešām personām tāpēc, ka ierakstam par laulības noslēgšanu nav pievienots pretējs komentārs. Vispārpieņemtās mantiskās attiecības publisko, pievienojot anotāciju pie ieraksta par laulības noslēgšanu, kas iekļauts dzimtsarakstu nodaļas papīra formāta dokumentu vai elektronisko dokumentu arhīvos (2000. gada 3. novembra Prezidenta dekrēta Nr. 396 69. pants).

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Papildus reģistrācijai dzimtsarakstu nodaļā, kas ir priekšnosacījums, lai vienošanās būtu spēkā attiecībā uz trešām personām, atsevišķos gadījumos ir jāveic arī publiska reģistrācija zemes reģistrā (CK 2647. pants), taču saskaņā ar dominējošo doktrināro viedokli tas var būt vienkāršs publisks paziņojums bez atsauces uz tā īstenojamību attiecībā uz trešām personām.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Papildus citai informācijai dzimtsarakstu nodaļā sagatavotajā ierakstā par laulības noslēgšanu jānorāda (CK 162. pants, Prezidenta dekrēta Nr. 396/2000 69. pants): vienošanās datums, notārs, kas sagatavoja publisko aktu, informācija par līgumslēdzējām pusēm vai arī norāde par mantas šķirtības piemērošanu, izvēlētie piemērojamie tiesību akti, spriedums par laulības izbeigšanu vai īpašuma atšķiršanu. Pieprasījumu par vienošanās anotāciju izsaka notārs, kurš sagatavoja publisko aktu.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Ikvienam ir tiesības vērsties dzimtsarakstu nodaļā.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Publiskā reģistrācija nepieciešama, lai laulāto mantisko attiecību regulējums iegūtu saistošu spēku attiecībā uz trešajām personām.