5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

Laulāto šķirtas dzīves un laulības šķiršanas gadījumā laulāto mantiskās attiecības tiek izbeigtas (CK 191. pants).

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Ja tiek izbeigta (likumā noteiktā) laulāto mantas kopība, veic visus nenokārtotos kompensācijas vai atlīdzības maksājumus un pēc tam mantu un saistības sadala vienlīdzīgi (CK 191. pants et seq., sk. arī 5.3. punktu). Atlikušajam laulāto kopīpašumam piemēro parastos nosacījumus par kopīpašumu. Ja laulātie nevar vienoties par kopīpašuma sadali, to nosaka tiesnesis. Ja nav pierādījumu par pretējo, kustamo īpašumu uzskata par laulāto kopīpašuma daļu (CK 195. pants). Saistībā ar bērnu vajadzībām un to aizgādību tiesnesis vienam no laulātajiem var piešķirt otra laulātā īpašuma daļas lietošanas tiesības (CK 194. pants).

Ja tiek izbeigta vispārpieņemtā laulāto mantas kopība (sk. 3.1. punktu), piemēro iepriekš minētos noteikumus par likumā noteikto laulāto mantas kopību, vienlaicīgi ņemot vērā arī visas iespējamās atkāpes, ko noteikuši laulātie.

Ja tiek izbeigta mantas šķirtība (sk. 3.1. punktu), uz īpašumu attiecas  parastie noteikumi par īpašumu.

Dzimtas fonda (sk 3.1. punktu) darbību izbeidz, ja laulību atzīst par spēkā neesošu vai  šķirtu. Ja ir nepilngadīgi bērni, fonds turpina darboties līdz pēdējais bērns ir sasniedzis likumā noteikto pilngadības vecumu un tiesnesis var piešķirt daļu fonda līdzekļu nepilngadīgajiem izmantošanas vai īpašumtiesību nolūkā (CK 171. pants).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Atbildība par parādsaistībām, kas saistītas ar laulāto mantas kopību, nemainās pēc mantisko attiecību izbeigšanas.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

5.3.1. Mantas kopības pārpalikuma gadījumā:
- Vai prasījumu apmierina ar maksājumu vai materiālā izteiksmē?
- Kā prasījums tiek novērtēts?
- Kāds ir kompensācijas apmērs?
- Kad prasījums tiek ierobežots?

Itālijas tiesību aktos nav paredzēta uzkrātās peļņas kopība.

5.3.2. Citos gadījumos (nav mantas kopības pārpalikuma)?

Laulāto mantas kopības gadījumā katram laulātajam ir jāatdod kopīpašumā summas, ko viņš/viņa paņēma no laulāto kopējās mantas un neizmantoja kopējo saistību izpildei. Katrs laulātais var pieprasīt atmaksāt summas, kas tika paņemtas no viņa/viņas personiskā īpašuma un izmantotas ar laulāto kopēju mantu saistītos nolūkos (CK 192. pants).