3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Noslēdzot laulības līgumu, laulātie var noteikt laulāto mantas šķirtību vai kopību (CL 116. pants).

Ja laulātie nosaka laulāto mantas kopību, īpašums, kas laulātajiem piederējis pirms laulības noslēgšanas, kā arī īpašums, ko tie iegūst laulības laikā, būtībā tiek apvienots kopējā un nedalāmā veselumā. Tomēr laulāto mantas kopība neattiecas uz īpašumu, ko laulātie laulības līgumā noteikuši par katra laulātā atsevišķu īpašumu.

Laulātie vienojas, kurš pārvaldīs laulāto kopīpašumu (sieva, vīrs vai abi kopā). Ja laulāto kopīpašumu pārvalda tikai viens laulātais, viņš/viņa atbilstīgi tiesību aktos paredzētajiem ierobežojumiem drīkst izmantot šo īpašumu un rīkoties ar to savā vārdā un šā laulātā pienākums ir segt ģimenes un kopējās mājsaimniecības izdevumus (CL 124. pants). Laulāto nekustamā kopīpašuma atsavināšanai, ieķīlāšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām ir vajadzīga otra laulātā piekrišana (CL 128. pants). Tā ir vajadzīga arī laulāto kustamā kopīpašuma dāvināšanas gadījumā, ja šāds dāvinājums pārsniedz parastas, nelielas dāvanas apmēru (CL 129. pants). Katrs laulātais ar savu atsevišķo īpašumu rīkojas neatkarīgi (CL 125. panta 2. punkts).

Laulāto mantas kopības gadījumā laulātais ar savu atsevišķo īpašumu atbild arī par otra laulātā parādsaistībām, kas ņemtas ģimenes vai kopējās mājsaimniecības vajadzībām, taču tikai tad, ja nepietiek ar laulāto kopīpašumu un tā laulātā, kas uzņēmās parādsaistības, atsevišķo īpašumu (CL 130. pants).

Ja ir noteikta laulāto mantas šķirtība, katrs laulātais ne vien saglabā īpašumu, kas viņam/viņai piederēja pirms laulības noslēgšanas, bet arī laulības laikā var pastāvīgi iegūt, izmantot, pārvaldīt un rīkoties ar īpašumu neatkarīgi no otra laulātā (CL 117. pants). Laulātais nevar izmantot, pārvaldīt vai rīkoties ar otra laulātā īpašumu, bez viņa/viņas piekrišanas (CL 118. panta 1. punkts). Taču laulātie var vienoties, ka viena laulātā īpašumu pārvalda otrs laulātais. Šādā gadījumā laulātais, kas pārvalda īpašumu, atbild par zaudējumiem, kuru cēlonis ir viņa/viņas rupja neuzmanība (CL 119. pants).

Saskaņā ar laulāto mantas šķirtības regulējumu katrs laulātais par savām parādsaistībām atbild ar savu īpašumu (CL 121. pants).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgumus noslēdz notariālā kārtībā, klātesot abiem laulājamiem vai laulātajiem vai, ja laulājamais ir nepilngadīgs, viņa/viņas likumīgajam pārstāvim (CL 115. pants).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumu var noslēgt gan laulības laikā, gan pirms stāšanās laulībā, un pēdējā gadījumā to reģistrē tikai pēc laulības noslēgšanas (CL 114. pants). Attiecībā uz laulātajiem līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Savukārt, lai laulības līgumu varētu attiecināt uz trešām personām, tas ir jāreģistrē.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie var mainīt noslēgto laulības līgumu atbilstīgi tiem pašiem nosacījumiem, kas bija spēkā līguma parakstīšanas brīdī.