4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Lai laulības līgumā paredzētais laulāto mantisko attiecību veids būtu attiecināms uz trešām personām, tas jāieraksta Laulāto mantisko attiecību reģistrā, ko uztur Uzņēmumu reģistrs. Papildus tam reģistrē arī citu tiesību aktos (sk. 4.2. punktu) prasīto informāciju, kā arī līgumus, tiesas spriedumus, nolēmumus un paziņojumus, kas attiecas uz laulāto mantiskajām attiecībām.

Laulības līgumu reģistrē attiecīgajā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā, kuras administratīvajā darbības teritorijā ir reģistrēta viena laulātā dzīvesvieta. Ja laulības līgumā ir klauzula par nekustamo īpašumu, līgumu reģistrē arī šā īpašuma atrašanās vietas Zemes grāmatā.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Laulāto mantisko attiecību reģistrā iekļauj šādu informāciju:

  • informācija par laulātajiem;
  • informācija par noteikto laulāto mantisko attiecību veidu: laulāto mantas šķirtība vai laulāto mantas kopība; ierakstīšanas reģistrā laiks; informācija par laulības līgumu; mantisko attiecību pārtraukšanas brīdis;
  • īpaša informācija: informācija par to, kura manta ietilpst katra laulātā atsevišķajā īpašumā; laulātā atbildība par otra laulātā saistībām; laulāto īpašumtiesību ierobežojumi; cita informācija, kas attiecas uz trešām personām; paziņojumi.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Jebkura persona var ieskatīties reģistrā un pieprasīt ziņas no tā.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Līgums un tiesas spriedums par kopīpašuma sadali ir attiecināms uz trešām personām pēc tā ierakstīšanas Laulāto mantisko attiecību reģistrā, savukārt attiecībā uz nekustamo īpašumu līgums un spriedums ir piemērojams pēc tā ierakstīšanas Zemes grāmatā.