5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Saskaņā ar likumā noteikto laulāto mantisko attiecību regulējumu pēc laulības šķiršanas katrs laulātais patur savu atsevišķo īpašumu. Kopīpašumu laulātie sadala.

Ja laulātie izvēlējušies piemērot laulāto mantas kopību un nav paredzēti citi noteikumi, laulības šķiršanas gadījumā laulāto kopīpašumu, kad no tā ir atņemtas parādsaistības, vienlīdzīgi sadala starp laulātajiem (CL 137. pants).

Ja laulības līgumā ir noteikta laulāto mantas šķirtība, laulības šķiršanas gadījumā īpašuma sadale nenotiek. Katrs laulātais patur īpašumu, kas viņam/viņai piederēja pirms laulības, kā arī īpašumu, ko viņš/viņa ieguva laulības laikā (CL 117. pants).

Laulātie var noslēgt notariāli apliecinātu vienošanos vai arī noslēgt privātu līgumu par īpašuma sadali. Šādu vienošanos drīkst parakstīt tikai laulības laikā. Ja laulātie nepanāk vienošanos, strīdu kā prasījumu izšķir tiesa.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Sadalot īpašumu, ņem vērā parādsaistības. Laulātie var parakstīt līgumu par kopējo saistību sadali. Strīda gadījumā to kā prasījumu izšķir tiesa.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Laulības izbeigšanas procedūras laikā vai pēc tam (bijušais) laulātais var prasīt otram (bijušajam) laulātajam ar tā līdzekļiem samērīgus uzturlīdzekļus, ja otra laulātā rīcība ir veicinājusi laulības pārtraukšanu un uzturlīdzekļi vajadzīgi, lai nodrošinātu prasītāja laulātā iepriekšējo dzīves līmeni (CL 81. pants).

Ja viens laulātais, pārvaldot otra laulātā īpašumu, ir sedzis vajadzīgus izdevumus, izmantojot savu īpašumu, tad tikai pēc pārvaldības pārtraukšanas viņš/viņa var prasīt, lai otrs laulātais atlīdzinātu šos izdevumus tādā apmērā, kas nav jāsedz īpašuma pārvaldītājam (CL 101. pants).

Viņa/viņas prasījumu novērtē prasītājs, un strīda gadījumā tiek iesaistīts eksperts. Turklāt saskaņā ar laulāto mantas kopības regulējumu laulātajam ir jāatlīdzina tas, ko viņš/viņa no laulāto kopīpašuma iztērēja ar savu atsevišķo īpašumu saistītām vajadzībām. Ja laulātais ir sedzis izdevumus par laulāto kopīpašumu, izmantojot savu atsevišķo īpašumu, viņš/viņa drīkst prasīt to atmaksu no laulāto kopīpašuma (CL 138. pants).