9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Visus civiltiesiskos strīdus izšķir tiesa. Tos izskata rajona (pilsētas) tiesa, izņemot gadījumus, kas atbilstīgi tiesību aktiem jāizskata apgabaltiesā.

Ja īpašumu sadala laulības šķiršanas procedūras laikā, kompetentā tiesa parasti ir tā rajona tiesa, kurā ir atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta (Latvijas Civilprocesa likuma 26. panta 1. punkts).

Ja iesaistīto valstu savstarpējām attiecībām piemēro Padomes 2003. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību, Latvijas tiesu jurisdikciju nosaka atbilstīgi šīs regulas nosacījumiem.