1 Kurš likums ir piemērojams?

1.1. Kurš likums ir piemērojams laulāto mantu attiecībām? Kādi kritēriji/noteikumi tiek izmantoti, lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus? Kuras starptautiskās konvencijas ir jāievēro dažādās valstīs?

Laulāto mantiskās attiecības reglamentē tās valsts tiesību akti, kur ir abu laulāto juridiskā mājvieta ("juridiskā mājvieta" ir vieta, kur persona parasti dzīvo ar nodomu ilgstoši uzturēties un ko viņš/viņa uzskata par savu personisko, sabiedrisko un ekonomisko interešu centru). Ja laulāto juridiskā mājvieta ir atšķirīgās valstīs, piemēro tās valsts tiesību aktus, kuras pilsoņi ir abi laulātie. Ja laulātajiem nekad nav bijusi kopēja juridiskā mājvieta un abi ir dažādu valstu pilsoņi, piemēro tās valsts tiesību aktus, kurā tika noslēgta laulība (Civilkodeksa (turpmāk — CK) 1.28. panta 1. punkts).

1.2. Vai laulātajiem ir iespēja izvēlēties piemērojamo likumu? Ja jā, tad kādi principi reglamentē šo izvēli (piemēram, likumi, oficiālās prasības, atpakaļejošais spēks)?

Laulātie var izvēlēties piemērojamos tiesību aktus. Laulātie var izvēlēties piemērot tās valsts tiesību aktus, kurā ir vai turpmāk būs viņu juridiskā mājvieta, tās valsts tiesību aktus, kurā tika noslēgta laulība, vai arī tās valsts tiesību aktus, kuras pilsonis ir viens no laulātajiem (CK 1.28. panta 2. punkts).