3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātajiem ir tiesības ar laulības līgumu noteikt, ka:

  • īpašums, kas iegūts gan pirms laulības noslēgšanas, gan pēc tam, ir katra laulātā personiskais īpašums;
  • pirms laulības noslēgšanas iegūts laulātā personiskais īpašums pēc laulības reģistrācijas kļūst par laulāto kopīpašumu;
  • laulības laikā iegūtais īpašums kļūst par laulāto dalītu kopīpašumu (CK 3.104. panta 1. punkts).

Laulības līgumā laulātie var noteikt, ka visam to īpašumam, konkrētai īpašuma daļai vai arī noteiktai kustamajai mantai piemēro kādu no minētajiem laulāto mantisko attiecību veidiem (CK 3.104. panta 2. punkts).

Laulības līgumā laulātie var noteikt gan to pašreizējam, gan turpmākajam īpašumam piemērojamo laulāto mantisko attiecību veidu (CK 3.104. panta 3. punkts).

Laulības līgumā var paredzēt tiesības un pienākumus saistībā ar īpašuma pārvaldīšanu, savstarpēju uzturēšanu, līdzdalību ģimenes vajadzību izpildē un izdevumu segšanā, kā arī noteikt īpašuma sadales procedūru laulības šķiršanas gadījumā un citus ar laulāto savstarpējām attiecībām saistītus aspektus (CK 3.104. panta 4. punkts).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir jāslēdz pie civiltiesību notāra un jāieraksta Laulības līgumu reģistrā (sk. 4. punktu) (CK 3.103. pants).

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumu var noslēgt pirms laulības reģistrācijas (pirmslaulības līgums) vai jebkurā brīdī pēc laulības reģistrācijas (pēclaulības līgums). Pirms laulības reģistrācijas noslēgts laulības līgums stājas spēkā laulības reģistrācijas dienā. Pēclaulības līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā, ja vien līgumā nav noteikts citādi (CK 3.102. pants).

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulātie, savstarpēji vienojoties, ar tiesas atļauju var jebkurā brīdī grozīt vai izbeigt laulības līgumu pie civiltiesību notāra (CK 3.103. panta 2. punkts, 3.106. panta 1. punkts).