4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Lietuvā ir Laulības līgumu reģistrs, kuru pārvalda Centrālais hipotēku birojs.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Reģistrā ieraksta laulības līgumus un īpašuma sadalījumus.

Reģistrā iekļauj laulības līguma noslēgšanas datumu, informāciju par līgumslēdzējām pusēm, līguma spēkā stāšanās nosacījumus vai datumu, informāciju par īpašumu, uz ko attiecas līgums par piemērojamo regulējumu, un noteikto laulāto mantisko attiecību veidu (Noteikumu par Laulības līgumu reģistru 14. punkts).

Reģistrā iekļauj vai nu līgumu, vai arī tiesas lēmumu par laulāto kopīpašuma sadali, informāciju par līgumslēdzējām pusēm vai personām, kuru īpašumu sadala saskaņā ar tiesas lēmumu, informāciju par īpašumu, uz kuru attiecas apstiprinātais līgums vai tiesas lēmums par sadali, kā arī noteikto piemērojamo regulējumu (Noteikumu par Laulības līgumu reģistru 15. punkts).

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Reģistra izrakstus izsniedz rakstiski, nosūtot pa e-pastu, pastu vai izmantojot citus saziņas līdzekļus, vai arī personiski (Noteikumu par Laulības līgumu reģistru 63. punkts).

Reģistra datus izsniedz jebkurai personai, kas norāda pamatotu un likumīgu datu izmantošanas iemeslu (Noteikumu par Laulības līgumu reģistru 67. punkts).

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Laulības līgumu un tā grozījumus var attiecināt uz trešām personām, ja tie ir ierakstīti Laulības līgumu reģistrā. Šis noteikums nav spēkā, ja darījuma noslēgšanas brīdī trešā persona zināja par laulības līgumu un tā grozījumiem (CK 3.103. panta 3. punkts).