5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Laulāto kopīpašuma daļas uzskata par vienādām (CK 3.117. panta 1. punkts).

Pirms laulāto kopīpašuma sadales nosaka, kas ir laulāto kopīpašums un attiecīgais personiskais īpašums. Laulāto kopīpašumu vispirms izmanto, lai segtu neizpildītās parādsaistības, kas jānomaksā, izmantojot šo īpašumu. Ja kopīpašuma atlikums ir pozitīvs, to vienlīdzīgi sadala starp laulātajiem, izņemot Civilkodeksā noteiktajos gadījumos (CK 3.118. pants).

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Laulātie ir atbildīgi par kopējām parādsaistībām kā kopparādnieki arī pēc laulības šķiršanas.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Ja īpašuma, ko tiesa piešķīrusi vienam laulātajam, vērtība ir lielāka nekā viņa/viņas laulāto kopīpašuma daļa, šim laulātajam ir pienākums izmaksāt otram laulātajam kompensāciju (CK 3.117. panta 3. punkts).