9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Lietuvas Republikas tiesām ir jurisdikcija ģimenes lietās, ja vismaz viens laulātais ir Lietuvas Republikas valstspiederīgais vai bezvalstnieks, kura juridiskā mājvieta ir Lietuvas Republikā (Lietuvas Republikas Civilprocesa likuma (turpmāk — CPL) 784. panta 1. punkts). Ja abu laulāto juridiskās mājvietas ir Lietuvas Republikā, to ģimenes lietās jurisdikcija ir tikai Lietuvas Republikas tiesām (CPL 784. panta 2. punkts). Lietuvas Republikas tiesām ir jurisdikcija ģimenes lietās arī tad, ja abi laulātie ir ārvalstu valstspiederīgie, taču abu juridiskā mājvieta ir Lietuvas Republikā (CPL 784. panta 3. punkts).

Lietuvas Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt ar nekustamo īpašumu saistītas lietas, ja šis īpašums atrodas Lietuvas Republikā (CPL 786. pants).

Lietu uzklausa atbildētāja dzīvesvietas reģionālā tiesa (CPL 26. un 29. pants).