4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Luksemburgā laulību līgumus publisko, iesniedzot līguma izrakstu prokuratūras dzimtsarakstu reģistrā un reģistrējot tos arhīvā (Jaunā civilprocesa kodeksa (JCPK) 1018., 1026., 1126. pants et seq. ).

Laulību līgumiem piemēro īpašu regulējumu, ar ko paredz, ka, ja viens laulātais pārdzīvo otru laulāto, tam piešķir visu vai daļu no īpašuma, kas veido laulāto mantojumu vai uz ko neattiecas kopīpašuma likumīga sadale un kas ir reģistrēts Luksemburgas zemes reģistrēšanas un mantojumu dienestā ("Administration de l’Enregistrement et des Domaines").

Visbeidzot, ja kāds no laulātajiem ir tirgotājs vai mazumtirgotājs, laulības līguma izraksts ir jāiesniedz Luksemburgas tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā (JCPK 1020. panta 5. punkts).

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Reģistros iekļauj arī šādus dokumentus: pieteikumus par laulāto mantas šķirtību, notariālos aktus, nolēmumus par laulāto mantisko attiecību veidu un jo īpaši visus to grozījumus (neskarot iepriekš pastāvējuša kopīpašuma turpmāku likvidēšanu, kas vēl jāpaveic (ja ir)).

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Dzimtsarakstu reģistrā iekļauto izrakstu kopijas var izsniegt ikvienam, kurš tās pieprasa. Ja lietai ir pievienota norāde par anulēšanu, šajā reģistrā glabāto izrakstu kopijas var izsniegt tikai ar valsts prokurora atļauju (JCPK 1129. punkts). Tirdzniecības un uzņēmumu reģistri ir tieši pieejami tīmekļa vietnē vai tos var pasūtītt tiešsaistē (www.rcsl.lu).

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Reģistrācijas tiesiskās sekas atšķiras atkarībā no tā vai reģistrācija attiecas uz līgumslēdzējām pusēm vai arī uz trešām personām. Attiecībā uz līgumslēdzējām pusēm grozījumi stājas spēkā no notariālā akta noslēgšanas dienas. Attiecībā uz trešām personām grozījumi stājas spēkā trīs mēnešus pēc tam, kad tie reģistrēti arhīvā, ja vien laulātie, slēdzot līgumu ar trešo personu, nav to informējuši par grozījumiem (CK 1397. panta 2. punkts). Taču jebkuri šādi grozījumi neattiecas uz kreditoriem, kas ieguvuši tiesības pirms grozījumu izdarīšanas (CK 1397. panta 3. punkts).