5 Kādas ir šķiršanās/šķirtas dzīvošanas sekas?

5.1. Kā īpašumtiesības (lietu tiesības) tiek sadalītas?

Ja laulība tiek šķirta, laulāto mantas kopību izbeidz (CK 1441. pants). Izbeigšanas gadījumā katrs laulātais atgūst savu atsevišķo mantu, ja tāda joprojām reāli pastāv vai pārņemto īpašumu (CK 1467. pants).

Tiek izveidots kompensācijas reģistrs, kurā noskaidro, kāda kompensācija katram laulātajam jāsaņem no kopīpašuma un kāda kompensācija katram laulātajam jānodod kopīpašumam (CK 1468. pants).

Pēc tam notiek īpašuma sadale (CK 1475. pants et seq). Ja laulātajiem neizdodas panākt savstarpēju vienošanos, abu pušu strīdu izšķirs tiesa.

5.2. Kurš ir atbildīgs par esošajiem parādiem pēc laulības šķiršanas/šķirtas dzīves uzsākšanas?

Ja viens no laulātajiem ir individuāli uzņēmies parādsaistības, pret attiecīgo laulāto var sākt tiesvedību par visu parādsaistību apmēru. Pret otru laulāto drīkst sākt tiesvedību tikai par pusi no šo parādsaistību apmēra, izņemot kopējas un atsevišķas atbildības gadījumos (CK 1482. un 1483. pants). Pret laulāto nedrīkst sākt tiesvedību par otra laulātā personiskajām parādsaistībām.

5.3. Vai kādam no laulātajiem ir tiesības uz kompensāciju?

Nē.