9 Kas ir kompetentā iestāde, kurā var vērsties strīdu un citu domstarpību gadījumos?

Ir vispārpieņemts, ka starptautiskā līmenī kompetento tiesu nosaka atbilstīgi tiem pašiem nosacījumiem, ar kuriem valsts tiesību aktos reglamentē teritoriālo jurisdikciju. Atkarībā no apstākļiem var būt jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, jurisdikcijas nodošana, dzīvesvieta (galvenā dzīvesvieta), valstspiederība, īpašuma atrašanās vieta u. c.

Luksemburgas Lielhercogistē lēmumā par laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu parasti ir noteikta arī laulāto mantas kopības izbeigšana un laulāto kopīpašuma sadale, kā arī uzdots to īstenot notāram.

Jurisdikcija mantisko attiecību lietās parasti nav atkarīga no nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Tādējādi Luksemburgas tiesas arī var pieņemt nolēmumus par īpašuma, kas atrodas ārvalstīs, pārdošanu izsolē.

Ja norīkotais notārs nespēj samierināt laulātos, viņš/viņa sagatavo pārskatu, tajā norādot laulāto attiecīgos prasījumus, un nodod tos tiesai.