3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie drīkst noslēgt laulības līgumu, norādot laulāto mantisko attiecību veidu, kas regulē viņu mantiskās attiecības. Iespējamie veidi ir šādi: 1) kopīpašums; 2) mantas šķirtība, vai 3) atlikuma kopība saskaņā ar atsevišķu pārvaldīšanu. Kopīpašums, ko katrs pārvalda atsevišķi, ir īpašums, ko katrs laulātais ir ieguvis laulības laikā un kas pieder un ko pārvalda tas laulātais, kurš to ieguva, it kā būtu šā īpašuma vienīgais īpašnieks (Civilkodeksa 1339. pants). Mantisko attiecību, kas paredz, ka kopīpašumu katrs pārvalda atsevišķi, izbeigšanas gadījumā atlikušo īpašumu pēc parādu atskaitīšanas pielīdzina (Civilkodeksa 1341. pants).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir oficiāls dokuments. Līgumam ir jābūt notariāli apliecinātam.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Ja laulības līgumu noslēdz pirms laulības noslēgšanas, tas stājas spēkā laulības noslēgšanas brīdī. Tomēr attiecībā uz trešām personām, laulības līgums stājas spēkā sākot ar brīdi, kad notārs līgumu reģistrē Valsts reģistrā. Ja laulības līgumu noslēdz pēc laulības noslēgšanas, attiecībā uz laulātajiem tas stājas spēkā, sākot ar līguma noslēgšanas brīdi, un attiecībā uz trešām personām tas stājas spēkā, sākot ar brīdi, kad notārs līgumu reģistrē Valsts reģistrā.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Jā, laulības līgumā var izdarīt izmaiņas, tomēr pēc laulības noslēgšanas izmaiņas drīkst izdarīt tikai ar brīvprātīgās jurisdikcijas tiesas galvenā tiesneša atļauju. Kreditorus, kuru prasība ir saistīta ar parādiem pirms izmaiņām, šīs izmaiņas neietekmē.