6 Kādas sekas nosaka nāve?

Tas ir atkarīgs no tā vai mirušais laulātais ir sagatavojis testamentu vai nē. Laulātie drīkst testamentā viens otru noteikt kā visa īpašuma vienīgo mantinieku. Tādā gadījumā mirušā laulātā bērni var pieprasīt savu likumīgo daļu īpašuma (tomēr šādas prasības iesniedz ļoti reti). Ja testaments nav sastādīts un ja mirušajam laulātajam ir pēcnācēji, bērni (vai viņu lejupējie radinieki, ja laulātā miršanas brīdī viņa lejupējie radinieki jau ir miruši) saņem pusi īpašuma, bet otru pusi saņem pārdzīvojušais laulātais (Civilkodeksa 808. panta 1. punkts). Pārdzīvojušais laulātais ir tiesīgs arī turpmāk dzīvot savā pastāvīgajā dzīvesvietā (Civilkodeksa 633. pants). Ja mirušajam nav bērnu vai citu lejupēju radinieku, pārdzīvojušais laulātais saņem visu mantojumu (Civilkodeksa 810. pants).