3 Kā laulātie var nodibināt savu mantisko attiecību režīmu?

3.1. Kurus noteikumus var mainīt ar līgumu un kurus nē? Kādi ir laulāto mantisko attiecību režīmi?

Laulātie var mainīt likumā noteikto laulāto mantisko attiecību režīmu, noslēdzot laulības līgumu. Laulātie var brīvi izvēlēties laulības līguma saturu, bet praktiski izvēlas ierobežotu kopīpašumu vai kopīpašuma izslēgšanu, kas parasti norādīti vienošanās nosacījumos. Ir jānošķir pagaidu vienošanās nosacījumi un galīgie vienošanās nosacījumi laulības šķiršanas gadījumā. Nevar izslēgt uzturlīdzekļu prasības attiecībā uz otru laulāto un ierobežot ģimenes aizsardzības noteikumus, piemēram, kas paredz, ka, lai  atsavinātu ģimenes mājokli, ir vajadzīga otra laulātā piekrišana (skatīt Civilkodeksa 1.88. pantu).

3.2. Kādas ir oficiālās prasības un ar ko es varu sazināties?

Laulības līgums ir publisks notariāls akts. Nīderlandes zvērinātu notāru adreses ir pieejamas šajā tīmekļa vietnē: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Kad var noslēgt līgumu, un kad tas stāsies spēkā?

Laulības līgumu var noslēgt pirms laulības noslēgšanas vai laulības laikā (skatīt Civilkodeksa 1.114. pantu). Ja laulības līgumu noslēdz pirms laulības noslēgšanas, tas stājas spēkā laulības noslēgšanas brīdī, bet ja laulības līgumu noslēdz laulības laikā, tas stāja spēkā vienu dienu pēc akta parakstīšanas.

3.4. Vai laulātie drīkst grozīt spēkā esošo līgumu? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?

Laulības laikā laulības līgumā var izdarīt izmaiņas; skatīt atbildi uz 3.2. un 3.3. jautājumu.