4 Vai laulāto mantisko attiecību režīmu var reģistrēt, vai tas jāreģistrē obligāti?

4.1. Vai jūsu valstī ir viens vai vairāki laulāto īpašumu reģistri? Kur tas/tie ir?

Laulāto mantisko attiecību reģistru kontrolē tiesu iestādes ierēdnis. Laulības līgumi ir jāreģistrē tiesā, kurai ir vietējā jurisdikcija teritorijā, kur noslēgta laulība. Ja laulība noslēgta ārpus Nīderlandes, laulības līgums ir jāreģistrē Hāgas tiesas ierēdnim.

4.2. Kādi dokumenti tiek reģistrēti? Kāda informācija tiek reģistrēta?

Reģistrā saglabā notariāla akta kopiju, kas ietver laulības līgumu.

4.3. Kādā veidā un kam reģistrā esoša informācija ir pieejama?

Reģistrs ir publiski pieejams un par samaksu ikviens var saņemt laulības līguma kopiju.

4.4. Kādas ir reģistrācijas tiesiskās sekas (derīguma termiņš, pretstatīšanas iespēja)?

Trešās puses var labticīgi apstrīdēt līgumu, kas noslēgts laulības laikā, 14 dienu laikā pēc laulības līguma iekļaušanas reģistrā (skatīt Civilkodeksa 1.120. pantu). Laulības līgumus, kas noslēgti pirms laulības noslēgšanas un kas ir iekļauti reģistrā, var apstrīdēt, sākot ar laulības noslēgšanas dienu.